ครู-นักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำโครงงานคุณธรรมจัดแสดงและนำเสนอแนวคิด กระบวนการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 16 กันยายน 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการและเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  ซึ่งในปี 2561 โรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมครบทั้ง 201 โรงเรียน จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานโรงเรียนคุณธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม   และมีนายทองสุข รวยสูงเนิน อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ให้ข้อเสนอแนะและให้ความรู้แนวทางการจัดทำโครงงานคุณธรรม  เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความเข้าใจในการจัดทำโครงงานคุณธรรม ที่สามารนำสู่การปฏิบัติจริงและเกิดผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมผู้บริหาร ครู และนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม