เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิด การแสดงนิทรรศการนำเสนอสื่อ นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาไทย ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๔๒๐ คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญนี้ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาภาษาไทย เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ในกลุ่มสาระภาษาไทย ระหว่างกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำไปพัฒนาในกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้อ่านออกเขียนได้ และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อนวัตกรรมภาษาไทย ได้มีตัวแทนแต่ละกลุ่มโรงเรียนซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มโรงเรียน เป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้มานำเสนอสื่อ นวัตกรรม ที่ได้ผ่านกระบวนการ PLC ที่ใช้พัฒนานักเรียนทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับกลุ่มโรงเรียน มาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีตัวแทนประเมินการนำเสนอ/การจัดบูธ สื่อ นวัตกรรรม

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ