สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายต้อนรับวันเปิดเทอม

มื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายต้อนรับวันเปิดเทอม โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร สำหรับโรงเรียน ครู ที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งรางวัลที่ได้รับมีดังต่อไปนี้

รางวัลสื่อนวัตกรรมการสอน “ยอดเยี่ยม” การมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ในโครงการ “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม” One Classroom One Innovation ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย นางณัฐวรรณ  ประจิตร โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ นางสาวจุติพร ทองแม้น โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ นายชุมพล น่าชม โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ นางสาวทิพย์วรรณ พูนรัมย์ โรงเรียนวัดโกรกประดู่

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ภาพการประชุม 

ภาพมอบเกียรติบัตร

เอกสารแนบ