เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินดำเนินงาน ประจำสนามสอบ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินงานในการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ชี้แจงรายละเอียด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ รับผิดชอบกลุ่มสาระและกิจกรรมที่แข่งขัน ดังนี้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สนามแข่งขัน  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  โดมเทศบาล ๒๐๐ ปี สพป.บุรีรัมย์    เขต ๑ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ศิลปะ  สนามแข่งขัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) และโรงเรียนไตรภูมิวิทยา

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน