สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดบุคลากรติดตามการตรวจนับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความเป็นจริง

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และคณะ ได้ออกติดตามการตรวจนับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีมาตรการการแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตันและยังไม่สามารถจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้   และได้มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากทุกกลุ่ม/หน่วย แบ่งสายออกติดตามการตรวจนับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่การดำเนินการจำหน่ายนักเรียน การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย และผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปกรอกในระบบ DMC โดยจำแนกจำนวนนักเรียนที่มีความจำเป็นขอรับการจัดสรรงบประมาณ และจำนวนนักเรียนที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากไม่มีตัวตนและยังไม่สามารถจำหน่ายออกจากทะเบียนได้  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามมาตรการที่ สพฐ.กำหนดอย่างเคร่งครัด

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน