สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ชูกิจกรรมลูกเสือ พัฒนานักเรียนเป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์ และจิตอาสา

…..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กทุกคน ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยยึดหลักการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน”  ร่วมคิด ร่วมทำ  สร้างนวัตกรรม  สร้างคนเก่ง  คนดี  มีจิตอาสา สู่สังคมคุณภาพ

…..นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดเผยว่า   เป้าหมายในการจัดการศึกษานอกจากจะพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรู้ความเป็นเลิศในด้านวิชาการตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคลแล้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ยังมุ่งปลูกฝังสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยม 12 ประการ  โดยนำโครงการ “ลูกเสือสู่ห้องเรียน”สู่เป้าหมายการพัฒนานักเรียน 3  ด้าน คือ “ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา”  มีการจัดทำหลักสูตรบูรณาการการเรียนการสอนลูกเสือ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้นักเรียนเป็นคนดีควบคู่กับการเป็นคนเก่ง มีสุขภาพกาย ใจ ที่เข้มแข็ง รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะในการดำรงชีวิต ทั้งด้านความปลอดภัย และการมีอาชีพมีงานทำในอนาคตด้วยการปฏิบัติจริง   เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข

…..นายณรงค์ ศรีริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดควาย ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7  กล่าวว่า จากการนำโครงการลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน มาใช้ในโรงเรียนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ทำให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากขึ้น ทั้งด้านความมีระเบียบวินัย รู้จักแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง จำนวนนักเรียนที่มาโรงเรียนสายลดน้อยลง  และเข้ามามีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและชุนชนเป็นอย่างดี   โดยเฉพาะในช่วงที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม ที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านตลาดควายและโรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 7 ได้รับผิดชอบการดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมบริเวณสนามช้างอารีน่า ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีเปิดงาน กิจกรรมถนนคนเรียนและกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ มากกว่า 10 เวที  ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารีจิตอาสา สมัครเข้าร่วมรับหน้าที่จัดเก็บขยะในบริเวณงานตลอดทั้ง 3 วัน  ทำให้บริเวณงานสะอาดเรียบร้อยแม้จะมีผู้คนเข้ามาร่วมงานจำนวนนับหมื่นทุกวัน เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นทั่วไป

…..นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ “ประชาบูรณะ” กล่าวว่า ในช่วงงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ โรงเรียนบ้านสวายสอฯ เป็นสถานที่แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และยังได้เปิดเป็นที่พักรับรองให้คณะครูและนักเรียนจากต่างจังหวัดที่เดินทางมาแข่งขันฯ ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเป็นจิตอาสาช่วยดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยเฉพาะลูกเสือจราจร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้กำกับดูแลในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มแข็งในทุกโรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

…..ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ที่ทุกโรงเรียนในสังกัดร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังนี้ เพื่อสร้างเยาวชนทุกคนในความรับผิดชอบให้เป็นคนคุณภาพ เป็นคนดี คน เก่ง และมีความพร้อมในการปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขเป็นประชากรที่ดีของสังคม

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน