เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561  โรงเรียนบ้านโคกสนวน อ.ชำนิ ได้จัดอบรม “ฉลาดรู้เรื่องเพศ” ให้แก่นักเรียนชั้น ป.1–ม.3 ทุกคน  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับร่างกายของตน รู้จักการดูแลป้องกันตนเอง จากปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยวัยอันควร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน  และมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลชำนิและเจ้าหน้าที่มูลนิธิซี.ซี.เอฟฯ ให้ความรู้แก่นักเรียน

สุริยา พวงมาลัย .. รายงาน