คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  หารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางสโรชินี  โอชโร  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 104 โรงเรียน   โดยนำประเด็นที่ สพฐงตรวจพบเกี่ยวกับการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ให้โรงเรียนนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม    และการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล –มัธยมศึกษาปีที่ 3   นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดให้มีการออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV)  ของโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง  104 โรงเรียน โดยมีคณะนิเทศ 20 ชุด ในช่วงก่อนการสอบ O-Net  ให้โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึงคณะกรรมการฯ จะได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนอย่างยั่งยืน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน