เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์   พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ NT/O-NET  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ NT:National Test การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้านภาษา ด้านคำนวณ  ด้านเหตุผล ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  O-NET:Ordinary National Educational Test การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบความรู้/คิด นำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบในการจบการศึกษา นำไปปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการจัดสอบ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ครูฝ่ายวิชาการ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

การสอบ NT: National Test  การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และการจัดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยการสอบ NT นี้ จะเน้นการทดสอบใน  ๓  ด้าน  ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล

การสอบ O-NET : Ordinary National Education Test การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ซึ่งเป็นการจัดสอบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน วิชาที่สอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 

เอกสารแนบ