เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นางจวงจันทร์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นำคณะครู และนักเรียนชั้น ป.5 ปละ ม.1- ม.2 ร่วมกิจกรรม Kick Off คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ของเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนในพื้นที่ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการคัดแยกขยะในครัวเรือน  โดยนักเรียนได้นำผลงานกิจกรรมการรณรงค์ลดขยะของโรงเรียน “ขยะ ลด หมด สดชื่น“ ไปนำเสนอในงานด้วย

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้มีโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน  “ขยะ ลดหมด สดชื่น” ซึ่งเป็นโครงการที่นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และมีครูเป็นที่ปรึกษา  ด้วยกิจกรรมกินถูกที่ถูกเวลา นำขยะมาคัดแยก สร้างมูลค่า นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ชุดแฟนซี ด้วยเศษผ้า เศษถุงพลาสติก ถุงขนม นำมาประดิษฐ์ เป็นของใช้ เช่น เสื่อปูนั่ง ผ้ากันเปื้อน หมวก เน้นให้เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดประสบการณ์เรื่องขยะ  อันเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากโครงการ ผู้นำในตัวฉัน.  The Leader In Me  ที่โรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายสำคัญ 2 ข้อ คือ การอ่านคำพื้นฐานทุกชั้นทุกคนทุกวัน และ ขยะ  ลด หมด สดชื่น

ภาพ/ข้อมูล..โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์