เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณายกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาจากทั้ง 4 อำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้แทนข้าราชการครู และศึกษานิเทศก์  โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจากข้อมูลการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)  และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมาย เพื่อนำไปเป็นแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตรงตามนโยบายที่กำหนด ซึ่งจะได้นำร่างแผนปฏิบัติราชการที่จัดทำขึ้นนี้ไปสรุปเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ย้ำให้คณะกรรมการได้กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ให้มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.   ในส่วนกลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอให้ให้ความสำคัญกับการนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน องค์กรต่างๆ และสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่ ที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาด้วยอีกทางหนึ่ง

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม