เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2562  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทำงาน รวม 35 คน ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ณ ภูทราบแก้วรีสอร์ท อ.วังนำเขียว จ.นครราชสีมา  สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ให้บรรลุตามเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม

ศากุน ศิริพานิช …รายงาน
ดูภาพทั้งหมด