โรงเรียนในโครงการ The Leader in Me ผู้นำในตัวฉัน จัดงาน Leadership Day ส่งเสริมนักเรียนแสดงบทบาทผู้นำโดยมีผู้บริหารจากแพคริม​ ​และคณะ​จาก​The Mall Group​ เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “วันแห่งผู้นำและเปิดบ้านเปิดรั้วโรงเรียน”  Leadership Day & Open House ของโรงเรียนในโครงการ The Leader in Me ผู้นำในตัวฉัน  ในภาคเช้าเป็นกิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ อ.เมืองบุรีรัมย์ และภาคบ่าย ที่โรงเรียนบ้านดงเย็น อ.บ้านด่าน โดยมีคุณสิริลักษณ์ ไม้ไทย ผู้บริหารจาก The Mall Group​ คุณวัฒนา ชัยชนะสกุล ที่ปรึกษาบริษัทแพคริม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  คุณณัฐชัย จงอุดมฤกษ์ ผู้บริหารบริษัทแพคริม จำกัด และคณะ เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  ซึ่งการจัดงานของโรงเรียนในโครงการในครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงบทบาทผู้นำในการจัดงานและดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองในทุกๆ ด้าน  และมีครูเป็นที่ปรึกษา รวมทั้งเป็นการเปิดบ้านเปิดโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบพัฒนาการของบุตรหลานจากการแสดงความสามารถและเป็นผู้นำตามความถนัดของตนเอง พร้อมกับเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนรายบุคคลในแต่ละชั้นเรียนด้วย

การจัดงาน Leadership Day ในครั้งนี้ มีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 15 โรงเรียน ซึ่งคณะผู้บริหารจากแพคริม​ ​และ​The Mall Group จะเยี่ยมชมและติดตามโครงการ ระหว่างวันที่ 21- 25 มกราคม 2562

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านดงเย็น