โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

วันแห่งผู้นำ Leadership Day ของโรงเรียนในโครงการ The Leader in Me ส่งเสริมนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ ผ่านการฝึกฝน 7 อุปนิสัย  สู่ความเป็นผู้นำ “ทุกคนเป็นผู้นำได้”

โรงเรียนบ้านปัญจคาม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  ผู้บริหารจากแพคริม และคณะ เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการ The Leader in Me ผู้นำในตัวฉัน  ที่โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) อ.เมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนบ้านปัญจคาม อ.ลำปลายมาศ ซึ่งได้จัดกิจกรรม วันแห่งผู้นำ Leadership Day ขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงบทบาทผู้นำในการจัดงานและดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง  โดยนายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ได้ร่วมงานและเยี่ยมชมกิจกรรมที่นักเรียนได้จัดขึ้น และเยี่ยมชมห้องเรียนแต่ละชั้นด้วย

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า  โครงการ The Leader in Me ผู้นำในตัวฉัน เป็นโครงการที่ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านที่ตนเองถนัด และสามารถเป็นผู้นำในด้านนั้น  ทำให้นักเรียนทุกคนมีความเชื่อมั่น และมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น แม้จะเป็นเรื่องเล็กในห้องเรียน แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้ในอนาคต  จากการเยี่ยมชมกิจกรรมที่โรงเรียนในโครงการแต่ละโรงเรียนจัดขึ้น ได้เห็นนักเรียนแสดงบทบาทความเป็นผู้นำของตนเองในแต่ละด้าน ทั้งการจัดเตรียมงาน การจัดสถานที่ การดูแลควบคุมเครื่องเสียง การจัดนิทรรศการ การแสดงบนเวที การนำเสนอผลงานในห้องเรียน เพื่อให้งานของส่วนรวมประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม  นอกจากนี้ กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนที่จัดให้ผู้ปกครองนักเรียนเยี่ยมชั้นเรียน โดยนักเรียนแต่ละคนแบ่งบทบาทหน้าที่ในการนำเสนอการดำเนินโครงการ The Leader in Me ผู้นำในตัวฉัน  เป้าหมาย ความสำเร็จ ของแต่ละชั้นเรียน เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในโครงการนี้และเห็นว่านักเรียนมาพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เช่น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การช่วยเหลือผู้อื่น และกล้าแสดงออก ฯลฯ

โครงการ The Leader in Me ผู้นำในตัวฉัน มุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยนำกระบวนการฝึกฝน 7 อุปนิสัย บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การรู้จัดควบคุมคนเอง มีจัดมุ่งหมายในใจ ทำสิ่งที่สำคัญก่อน คิดแบบชนะ-ชนะ เข้าใจผู้อื่นก่อนและจังให้ผู้อื่นเข้าใจเรา ผนึกพลังประสานความต่าง และลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ  โดยมีโรงเรียนใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าร่วมโครงการนี้และร่วมจัดกิจกรรม Leadership Day ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 จำนวน 15 โรงเรียน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านปัญจคาม