เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และนางสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Odinary National Eductional Test : O-NET ปีการศึกษา 2561 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โดยได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน โรงเรียนวัดบ้านปราสาท  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  พร้อมกับพบปะให้กำลังใจคณะครู ที่นำนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ  มาเข้าสอบตามสนามสอบที่กำหนด  ซึ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์  2562

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดห้องสอบ การดำเนินการจัดสอบของสนามสอบต่างๆ  และได้ย้ำให้คณะกรรมการประจำสนามสอบทุกแห่งดำเนินการตามกฎระเบียบในการสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน  ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  และเพื่อให้เป็นการวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริง  ซึ่งผลการทดสอบนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับนำไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอบของโรงเรียนและพัฒนานักเรียนต่อไป

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม