การบริหารงาน

การบริหารงาน

การบริหารงาน ในเขตพื้นที่การศึกษา

  1. เขตพัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์เหนือ มีจำนวน 4 กลุ่มโรงเรียน จำนวน 46 โรงเรียน
  2. เขตพัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์ใต้ มีจำนวน 4 กลุ่มโรงเรียน จำนวน 49 โรงเรียน
  3. เขตพัฒนาการศึกษาลาปลายมาศ มีจำนวน 8 กลุ่มโรงเรียน จำนวน 74 โรงเรียน
  4. เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ
  5. เขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน มีจำนวน 2 กลุ่มโรงเรียน จำนวน 17 โรงเรียน มีจำนวน 2 กลุ่มโรงเรียน จำนวน 16 โรงเรียน

ให้เขตพัฒนาการศึกษา รับผิดชอบ การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

  1. เขตพัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์เหนอ รับผิดชอบสถานศึกษาที่จดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในท้องที่ตำบลในเมือง ตำบลชุมเหด ตำบลอิสาณ ตำบลบานยาง ตำบลบัวทอง ตำบลหนองตาด ตำบลกลันทา ตำบลพระครู และตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  2. เขตพัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์ใต้ รับผิดชอบสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในท้องที่ตำบลสวายจีก ตำบลหลักเขต ตำบลเสม็ด ตำบลสะแกซา ตำบลกระสัง ตำบลบ้านบัว ตำบลลุมปุก ตำบลสะแกโพรง ตำบลสองห้อง และตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง บุรีรัมย์
  3. เขตพัฒนาการศึกษาลำปลายมาศ รับผิดชอบสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในท้องที่อำเภอลำปลายมาศ
  4. เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ รับผิดชอบสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องที่อำเภอชำนิ
  5. เขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน รับผิดชอบสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในท้องที่อำเภอบ้านด่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1

50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ : 0 4461 1402
โทรสาร : 0 4462 0277