ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ภารกิจ อำนาจ หน้าที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นส่วนราชการจัดตั้งขึ้น ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 34 ที่บัญญัติให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดอำนาจหนาที่ของ สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วน ราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 ดังนี้

 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ ต้องการของท้องถิ่น
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
 4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต พื้นที่การศึกษา
 10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่การศึกษา
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็น อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 จัดตั้งตามมาตรา 37 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตาม มาตรา 34 (1) และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และตามข้อ 3 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 6 รวมทั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 185 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประกอบไปด้วย อำเภอ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลาปลายมาศ อำเภอชำนิ อำเภอบ้านด่าน แบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างและอำนาจหน้าที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1

50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ : 0 4461 1402
โทรสาร : 0 4462 0277

เขตพื้นที่บริการและอาณาเขตติดต่อ

1) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2) อำเภอลาปลายมาศ
3) อำเภอชำนิ
4) อำเภอบ้านด่าน
ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 412 กิโลเมตร และทางรถไฟ ประมาณ 376 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอคูเมือง และอำเภอสตึก
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอพลับพลาชัย อำเภอประโคนชัย และอำเภอนางรอง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอห้วยราช และอำเภอกระสัง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอหนองกี่ อำเภอหนองหงส์ และจังหวัดนครราชสีมา (อำเภอห้วยแถลง และอำเภอชุมพวง)