ทำเนียบองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)

ทำเนียบองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

 1. นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น

  ประธานกรรมการ

 2. นายชาญชัย ไชยพิศ

  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3. นายบุญรอด ไก่แก้ว

  กรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษาเอกชน

 4. นางสโรชินี โอชโร

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 5. นายสมชาย สุเรรัมย์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. นางประกอบ เพชรสุวรรณ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 2. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 3. นายประหยัด วรงค์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 4. นายศราวุธ โรจนาวรรณ

  กรรมการและเลขานุการ