ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

กลุ่มเมือง 1

ตำบลอิสาณ และตำบลบ้านยาง จำนวน 12 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายชาญชัยไชยพิศอนุบาลบุรีรัมย์08 3371 140908 8582 0364
2นายอุดมศักดิ์โคตรประทุมบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร09 1136 46630 4465 8255
3นายสัมพันธ์ทัศนาวิวัฒน์บ้านโคกวัด08 5415 03330 4461 2705
4นายวุฒินันท์บุญคล้อยคงชัยสิทธิ์วิทยา06 2727 7055
5นายสมพงษ์เลาลักษณ์จรรยาประกาศธรรมคุณวิทยา08 7875 3444
6นางจวงจันทร์ อาจจุฬาเสนศิริอนุสรณ์08 8581 87970 4461 1277
7นายสิทธิพงศ์จารุทรัพย์สดใสเขตการทางสงเคราะห์ 508 1718 42700 4461 1624
8นายสุดเขตบำรุงแคว้นวัดโพธิ์ทอง09 8184 48820 4461 3335
9นายไตรรงค์ชุมสายบ้านหนองโสน08 1390 54550 4461 2855
10นายสิทธินันท์โสกงโสดบ้านมะค่า08 5765 04400 4463 0151
11 นายภทรพงษ์อรุณรัมย์บ้านง้าง06 5765 0440
12นายธนภัทร**สิริวาสบ้านตะโก08 9423 9344ประธานกลุ่ม

กลุ่มเมือง 2

ตำบลชุมเห็ด และตำบลบัวทอง จำนวน 10 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นางปณิชา**คำจันทราชบ้านตะเคียน08 1725 44680 4463 0272
2นายกนกดีมีไตรภูมิวิทยา08 1725 44760 4461 1981
3นายสุวัฒน์รัตนดีบ้านหนองตราดน้อย08 9719 81800 4478 3484
4นายแสงแก้วฉวีสามัคคีมีชัยวิทยา09 8265 29900 4463 0438
5นายธาดาพงศ์แดงงามบ้านหนองไผ่ใหญ่08 0160 6776
6น.ส.คณิศรชัยศรีษะบ้านตราดหนองพลวง08 2131 08080 4461 3242
7นายสนองวิเศษนครบ้านโกรกขี้หนู08 9052 59180 4418 2536
8นายอนุสรณ์นิเลิศรัมย์บ้านหนองเพชร08 8480 27990 4463 0385
9นายชาติชายวงศ์คำวัดบ้านสวายสอ08 5611 7204
10นายรังสรรค์มโนประณีตวัดบ้านรุน08 7249 54580 4463 0384

กลุ่มเมือง 3

ตำบลพระครู และตำบลหนองตาด จำนวน 13 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นางประกอบเพชรสุวรรณบ้านหนองมะค่าแต้08 6868 0950
2นายคารมย์พลกุลวัดสถานีหนองตาด08 7239 090608 1202 0528
3นางศุภรา จันคลังบ้านนากลาง08 4605 26750 4463 0314
4นายสมชัยปัตถาบ้านมาบสมอ08 6869 95650 4463 0060
5นายวินัยสมคะเณย์วัดบ้านบัลลังก์08 9135 6979
6นายประวิทย์กุสันเทียะบ้านหนองตราด08 1185 7690
7นายสมศักดิ์พิมพ์ภูบ้านม่วง08 5636 7171
8นายโชคอนันต์วิชัยเลิศบ้านม่วงโนนสูง08 1832 1514
9นายสุรศักดิ์คติพงศ์ธาดาพระครูวิทยา08 7377 7979
10นายพัชรินทร์**มีพัฒน์บ้านสำโรงโนนเค็ง08 1725 7106ประธานกลุ่ม
11นายพัทยาคำสอนบ้านหนองยาง08 3742 58720 4478 4485
12นายสมพงษ์ตันติวัฒน์นิยมบ้านสระเกษ09 9986 55010 4463 0071
13นางสาวศจีเปล่งเมืองบ้านหนองขวาง08 5105 19010 4463 0152

กลุ่มเมือง 4

ตำบลกลันทา และตำบลถลุงเหล็ก จำนวน 11 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายวิทยาสุทธิบ้านหนองปรือ08 6273 1029
2นายสุพรมแดน**
(รองประธานกลุ่ม)
ประทุมเมศวัดบ้านถลุงเหล็ก08 1548 04160 4478 2954
3นางธันยาภัทร์สุขเกษมบ้านหนองผักแว่น06 4997 4549
4นายพยัตยืนยิ่งบ้านพะไล08 7446 57850 4463 0149
5นายวาทิตมะริดรัมย์บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์08 0473 2608
6นายวิศิษฐสายจันทร์หอมบ้านกลันทาวิทยา08 3736 2577
7นายทวีศักดิ์วงศ์ไธสงบ้านท้องเรือ06 1945 8833
8บ้านพระครูน้อย
9น.ส.นิสยาการณ์ชนะค้าบ้านโนนศิล08 7440 0888
10น.ส.อรุณี นิลสระคูบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)08 6058 3677
11นายคมสันทวยมีฤทธิ์วัดบ้านเสม็ด08 9425 4344

กลุ่มเมือง 5

ตำบลสวายจีก และตำบลหลักเขต จำนวน 11 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายวิเชียรวณิชชาพัชรบ้านสวายจีก08 1725 414708 0156 4188
2นายทองดี**อาจทวีกุลไตรมิตรวิทยาคาร08 0727 0001ประธานกลุ่ม
3นายประเด็นสุขผดุงวิมลวิทยา08 6013 2114
4นายหาญพิทักษ์สาลีบ้านหลักเขต08 1718 3543
5นายเฉลิมพงษ์หงษ์หิรัญบ้านโคกเก่า08 1966 3181
6นายสรวิชญ์วิเศษบ้านหนองปรือน้อย08 1348 6685
7นายนพดลเย็นทรัพย์บ้านโคกเปราะ08 1875 4308
8นายวีรชัยพิมพ์สันต์บ้านพลวง08 7956 52990 4463 0311
9บ้านฝ้าย
10นายกมลศิลป์มีตุวงศ์เบญจคามวิทยา08 5017 80940 4418 1527
11นายณธพงศ์ผลแก้วบ้านถาวร08 3136 17490 4463 0446

กลุ่มเมือง 6

ตำบลเสม็ด และตำบลสะแกซำ จำนวน 11 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายจิรยศ**จรดรัมย์วัดบ้านเย้ยสะแก08 3368 3445ประธานกลุ่ม
2นายอรรถพลชาติรัมย์บ้านเสม็ดโคกตาล08 1725 4250
3นางธนพรทรงรัมย์บ้านสารภี08 9945 23650 4463 0077
4นายจิรวิทย์วงศ์รัมย์ประชาสวัสด์ิวิทยา06 1945 77790 4463 0153
5นายวัชรพงศ์พิพัฒน์สุริยวงศ์วัดบ้านสะแกซำ08 5634 1588
6โสภณวรวัฒน์วิทยา
7น.ส.สุภาพวันสารัมย์บ้านฝังงา08 4426 5094
8น.ส.วิลาวัลย์รักษาธรรมบ้านโคกหัวช้าง09 6994 405409 8272 2029
9ส.ต.อ. ยรรยงศิลาชัยบ้านตลาดควาย08 9280 8616
10น.ส.เสริมสุขสังข์ทองรัมย์ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)08 7251 5337
11

กลุ่มเมือง 7

ตำบลบ้านบัว และตำบลบ้านกระสัง จำนวน 13 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายสมาน***กลมกูลบ้านหนองไทร 09 1945 1599ประธานกลุ่ม
2นายณัฐวุฒิประวันรัมย์บ้านหนองม้า08 1966 7517
3นายสมกิจอาจจุฬาบ้านโพธิ์ดอนหวาย08 2601 7807
4นายอนันต์ศรีคำบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)08 5766 4750
5นายอวยพรศรีภาบ้านปรุบุมะค่า08 2369 4564
6นายชนาวุฒิทรงรัมย์วิเศษนครบ้านโคกระกา09 8124 8408
7ส.ต.ท.กัมพลธิราชรัมย์บ้านม่วงวิทยาคาร06 1992 9499
8นางวารุณีประทุมเมศบ้านหนองค่าย08 4338 7969
9นางกัลยาพร้อมโตนดบ้านดอนใหญ่09 8584 7691
10นายสาครเปลี่ยนรัมย์วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก08 6648 2875
11นายประภาสบรรลังก์บ้านหนองทะลอก09 5601 4884
12นายฉัตรปกรณ์ประชาธรรมากุลวัดสว่างบูรพา08 0726 1295
13นายปิยะศิลากุลอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)08 5491 9911

กลุ่มเมือง 8

ตำบลสองห้อง ตำบลสะแกโพรง และตำบลเมืองฝาง จำนวน 14 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายธีรยุทธโปรยไธสงสะแกโพรงอนุสรณ์08 5767 4694
2นายวุฒิชัยโพธ์ิทองบ้านหนองมะเขือ08 9845 0104
3นางจรรยากุลสุทธิชัยบ้านโคกกลาง08 1389 9097
4นายอนุสรณ์เตือประโคนบ้านสมสนุก08 6653 3089
5นายวีระทรงรัมย์บ้านหนองไผ่08 9849 0886
6นางรัชดา ทันประเสริฐบ้านโคกระกาน้อย06 1965 65220 4463 0048
7น.ส.นิลาวัลย์กะสินรัมย์บ้านหนองสองห้อง08 6257 10730 4418 4203
8นายจำลองเกรัมย์บ้านตลาดชัย08 8583 304706 2195 7894
9นายธนายุทธเติมทรัพย์บ้านกระเดื่อง08 1185 8967
10นายราชวุฒิวุฒิยาสารวัดบ้านเมืองฝาง09 1832 5735
11นายสมพงษ์**กล้าแข็งวัดบ้านเมืองดู่09 0183 5959ปรธานกลุ่ม
12นายนพนรรจ์เติมทรัพย์บ้านสวายสอ "ประชาบูรณะ"08 1966 0604
13นายสงกรานต์ประเสริฐศรีศักดิ์บ้านโนนแดง
14นายชัชวาลย์ธีระวิทยาภรณ์บ้านร่มไทร

กลุ่มลำปลายมาศ 1

ตำบลลำปลายมาศ ตำบลหนองคู และตำบลหินโคน จำนวน 10 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายประหยัด**วรงค์อนุบาลลำปลายมาศ08 1600 4846
2นายสุวสันต์ ปัดกองจันทราวาส "คุรุราษฎร์วิทยา"08 5682 4776
3นายภานุมาศวงศ์คำบ้านหนองมันปลา (กุศลสามัคคีวิทยา)08 9625 9922
4นายสมยศนามแก้วบ้านบุตาวงษ์08 9425 5834
5นางศรีทองทานนท์บ้านแท่นพระ08 8464 2209
6นายสำเภาวิเศษนครวัดหัวสะพาน08 9585 4681
7นายเสถียรภัทร์สมฤทธิ์วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บารุง"09 3324 4218
8นายอำพรนามไพวัดกะทิง08 1725 6651
9นางสาวปราณีแซ่โซวัดโคกสะอาด08 1360 5674
10นางจิณณ์กมลเจนสุวรรณ์วัดบ้านตะขบ (โนนตะครองโคกใหม่วิทยา)08 1264 0239

กลุ่มลำปลายมาศ 2

ตำบลวังเหนือ และตำบลปราสาท จำนวน 6 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายศักดิ์ศิริ**บุตรเกิ่งบ้านนาศรีนวล08 7241 8692ปรธานกลุ่ม
2นายเสกสรรเชิดสูงเนินบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"08 1789 439408 1725 4185
3นายปรีชาละอองเอกวัดบ้านบุโพธิ์09 1020 95410 4463 0368
4นางสุนันท์วันล้วนบ้านตูมหวาน08 1879 78920 4463 0569
5นายปัญญาโสตถิยาภรณ์บ้านหนองไฮ08 1725 6680
6วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา

กลุ่มลำปลายมาศ 3

ตำบลบ้านยาง และตำบลโคกกลาง จำนวน 10 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายสำเร็จมีคมบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์ ๕)08 1878 8893
2นายถนอมมะธิปิไขยวัดหนองกระทุ่ม08 7378 3547
3นายพนินไทยยิ่งบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี08 1725 7161
4นายไวพจน์ตุพิมายบ้านสระสี่เหลี่ยม08 6247 1406
5นายธงชัยปักกาเวสูงบ้านโคกกลางอนุสรณ์08 4830 3964
6นายสุริยันต์คะเณวันบ้านยาง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)08 1966 07690 4418 6042
7นายนอบไชยวงศ์บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์”08 5300 3777
8นายรักษ์เมืองมูลเมืองวัดโกรกประดู่08 1967 1565
9นายมงคล***แวงวรรณบ้านปัญจคาม "เรียนติสสวงศ์วิทยา"08 7234 9469ประธานกลุ่ม
10นายนัธทวัฒน์หาดีบ้านหนองโดนประสาทวิทย์09 8162 6272

กลุ่มลำปลายมาศ 4

ตำบลแสลงพัน และตำบลหนองบัวโคก จำนวน 10 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายพัฒนพงษ์สายเพ็ชรบ้านสี่เหลี่ยมน้อย08 3128 2248
2นายอำนาจ อินทรศรบ้านแสลงพัน09 8135 5474
3น.ส.กนกกาญจน์ฉวีวงศ์บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่08 4547 2006
4นายประกิจแฟมไธสงบ้านห้วยศาลา08 1877 9735
5นายกิตต์ประพัฒน์พิรุณห์ชุมชนบ้านหนองบัวโคก08 1547 374409 1013 2204
6นายกิติชัยตุพิมายวัดบ้านบุขี้เหล็ก08 9628 2484
7นางเตือนใจเติมทรัพย์บ้านโคกใหม่หนองสรวง08 5764 0981
8นายฉัตรชัยจะริบรัมย์บ้านหนองระนาม08 7261 5031
9นายประนอม***วีระนันทสิทธิ์บ้านหนองผักโพด09 3324 6389ประธานกลุ่ม
10นายสุวรรณ์แม้นรัมย์จตุคามสามัคคีวิทยา08 3376 7775

กลุ่มลำปลายมาศ 5

ตำบลทะเมนชัย จำนวน 7 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1
1นายอุทัยไร่ขามบ้านหนองตาดน้อย08 2342 7015
2นายฉวีวรรณอินนอกบ้านหนองไทร08 7259 1497
3นายวีระพรมทองพันธ์บ้านหนองบัว08 8086 6358
4นายสมัคร์รู้รักดีบ้านบริหารชนบท08 9801 9413
5นางจุฑามาศประภาสะโนบลบ้านทะเมนชัย08 4411 6579
6นายทรงศักดิ์สิรัมย์บ้านหนองหญ้าปล้อง08 3100 5305
7นายสุรวุฒิ***
(ประธานกลุ่ม)
ธรรมธุระบ้านหนองม่วง08 1730 1847

กลุ่มลำปลายมาศ 6

ตำบลหนองกะทิง และผไทรินทร์ จำนวน 11 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายทวีสิทธิ์โลไธสงวัดบ้านหนองกะทิง08 1999 5911
2นายประสงค์***
(ประธานกลุ่ม)
เหลาฉลาดไตรคามสามัคคีวิทยา08 9581 3271
3นายจิระศักดิ์ กิตตินพเกล้าบ้านหนองซอแซ08 1725 3177
4นายนิเวศ ปิยะวงศ์บ้านหนองเมืองต่ำ08 7959 2221
5นายสุวสันต์ปัดกองวัดบ้านหนองปลาไหล08 5682 4776
6นายพิทักษ์สมพร้อมบ้านไผทรินทร์08 1725 4351
7นายสมบูรณ์ทานนท์บ้านโคกสูง08 8353 7659
8นายสาธิตพับพิมพ์สัยวัดบ้านโคกซาด08 3023 5132
9นายชัยรัตน์ชวนรัมย์บ้านหนองหัวช้าง08 8594 6053
10บ้านโคกสว่าง
11นายวรวิทย์บุญหนักรวมมิตรวิทยา08 1967 6593

กลุ่มลำปลายมาศ 7

ตำบลโคกล่าม และตำบลโคกสะอาด จำนวน 12 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2 
1นายจิรวัฒน์***
(ประธานกลุ่ม)
เทศแก้วบ้านหนองเฒ่ากา09 1828 64160 4463 0322
2นายประชาธิปัตย์ประภาสะโนบลบ้านลุงม่วง08 1064 6968
3นายประยงค์โล้เจริญรัตน์บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"08 9721 9698
4นายนพดลเถื่อนแก้ววัดโนนสำราญ08 1790 1006
5นายสิทธิเดชกนกแก้วเรืองทองสามัคคี08 6059 5818
6นายเทียนคำปะนามะตังบ้านหนองกุง09 2986 2435
7นายสมทรงแพงคำวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร"08 9940 3898
8นายยุทธการเสนากลางบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา08 7871 1919
9นายพนัสด้วงเอกบ้านหนองปลิง
10น.ส.ปริยากรปักเกตุวัดขี้ตุ่น08 1917 1450
11นายวิพจน์สำเริงรัมย์บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา"08 7957 8581
12นายอดิศักดิ์เยี่ยมสวนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา08 4834 2349

กลุ่มลำปลายมาศ 8

ตำบลเมืองแฝก จำนวน 8 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1
1นายรัฐพลวิลัยฤทธิ์บ้านตูบช้าง08 9626 6706
2นางสาวปิยภัทรสูงรัมย์บ้านหนองแวง08 6264 3574
3นายวีระชัยวิเศษสัตย์บ้านเมืองแฝก
4นางทรรศนีย์พลพวกวัดหนองเก้าข่า08 7254 6381
5นายสันติบำรุงธรรมวัดหนองครก08 1967 6808
6นายเกียรติศักดิ์***
(ประธานกลุ่ม)
รสจันทร์วัดหนองสองห้อง08 1369 9887
7นายวีรวัฒน์วงศ์เจษฎาวณิชย์บ้านห้วยมะไฟ08 3739 9302
8นายจันทาบุญสอนวัดหนองขุนปราบ08 8554 5591

กลุ่มบ้านด่าน 1

ตำบลบ้านด่าน และตำบลโนนขวาง จำนวน 10 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายมนัส***
(ประธานกลุ่ม)
วาปีโสมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)08 9585 3813
2นายทองใบสะอาดรัมย์อนุบาลบ้านด่าน08 1879 33520 4466 4006
3นายขจรพัฒน์วิภาคสวัสดิ์บ้านตะโคงสามัคคี09 4356 91590 4418 6464
4นางณัฐธยาน์สากระจายโนนสวรรค์วิทยา08 7262 4982
5นางจุไรรัตน์แก้วพลงามสรีพรรณสันติภาพนาฝาย06 4594 2561
6น.ส.บุศยรินทร์จะแรมรัมย์บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)09 1019 6242
7นายสุพลนันทะชาติบ้านดงเย็น08 4600 4250
8นางศุภาวีร์ศรีวีระพันธ์บ้านหนองแต้พัฒนา08 1321 6779
9นายวัฒนชัยชูณรงค์บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์08 4479 38760 4463 0176
10นายชวลิตชุมพลวงศ์บ้านสำโรงสันติภาพ08 1548 1470

กลุ่มบ้านด่าน 2

ตำบลวังเหนือ และตำบลปราสาท จำนวน 6 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1
6นายวิรัตน์พรมพิลาวัดบ้านกะชาย08 9845 3812
1นายวรานนท์กระสินรัมย์วัดบ้านปราสาท08 8085 8544
5นายวิชชา**
(ประธานกลุ่ม)
กลิ่นวงศ์วัดบ้านปลัดปุ๊ก08 1967 6296
2นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมาบ้านตะโกตาเนตร08 1071 9738
3นายสวัสดิ์ชาติรัมย์บ้านบุมะขามป้อม08 0467 4332
4นายสังคมปากะสะวัดบ้านกะหาด06 1054 3878

กลุ่มชานิ 1

ตำบลเมืองยาง ตำบลหนองปล่อง และตำบลโคกสนวน จำนวน 8 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายสุริยาพวงมาลัยบ้านโคกสนวน08 9948 77440 4478 2960
2นายชัยรัตน์กรุมรัมย์บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)08 7452 4826
3น.ส.สุจรรยาขาวสกุลบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์08 5200 2803
4น.ส.สำรวมคงสืบชาติบ้านประคอง09 0937 6446
5นายนิกรณ์ปักกาสารบ้านกระโดนกะลันทา09 9034 6048
6นายภูษิตรัตนะวรรณ์วัดหนองปล่อง08 6866 9473
7นายสัญญาเสาวกูลบ้านตาเหล็ง08 1072 3748
8นายสวาสดิ์**วารินกูฎบ้านดอนหวาย08 9846 9038ประธานกลุ่ม

กลุ่มชานิ 2

ตำบลชานิ ตำบลช่อผกา และตำบลละลวด จำนวน 9 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายวินัยจันทะเมนชัยอนุบาลชำนิ07 7956 04900 4460 9140
2นายสมร**หล่าดอนดู่บ้านหนองพะอง08 6261 7160ประธานกลุ่ม
3นายพิเชษฐ์จันศรีบ้านช่อผกา08 9945 5252
4นายไพฑูรย์จุระยาบ้านโคกสะอาด08 0163 4740
5นายบารมีศรีทะลับบ้านบุหนองเทา08 5778 525509 9027 7896
6นายสัมพันธ์นาคนวลวัดละลวด08 9844 39170 4460 5201
7นายปิติพัฒน์ธนโชติกิติพัฒน์บ้านหนองเพิก09 1828 47160 4463 0120
8นายสมพันแสนศรีบ้านสาโรงโคกเพชร08 8081 98620 4463 0212
9นายสุรศักดิ์ปิ่นเพชรบ้านหัวสะพาน08 9864 9406

หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัด

 ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงานตำแหน่ง/ที่ตั้งโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ผอ.สพป.บร. 208 4953 61610 4467 0700
2นายสุชิต ชมภูวงศ์ผอ.สพป.บร. 308 1877 5174
3นายศักดา จันทร์ฝอยผอ.สพป.บร. 40 9 3398 31180 4468 9445ต่อ 102
4นายรณชัย สุขสมบูรณ์ผอ.สพม. เขต 3209 3135 35150 4461 2408
5มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 12210 4461 1429
6วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 11590 4461 1899
7วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 10790 4461 1472
8วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 2260
9วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์อำเภอบ้านด่าน0 4461 512808 3100 1115
10สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯจังหวัดบุรีรัมย์0 4461 1689
11วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจอำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4466 6472-3
12โรงเรียนฮั่วเคี้ยวอำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 1497
13โรงเรียนอนุบาลธีราอำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 3016
14โรงเรียนอนุบาลเตรียมพัฒน์อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4462 5649
15โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 2274
16โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณีอำเภอลำปลายมาศ0 4462 3227
17โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาอำเภอลำปลายมาศ0 4466 1564-7
18โรงเรียนบำรุงวิทยาอำเภอลำปลายมาศ0 4466 03720 4462 3354
19โรงเรียนอนุบาลรัตนะอำเภอลำปลายมาศ0 4466 0350
20โรงเรียนมีชัยพัฒนาอำเภอลำปลายมาศ0 4466 1582
21วัดพระพุทธบาทเขากระโดงอำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4463 7185
22โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษาอำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4462 1853
23โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4418 4028-9
24โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 1516
25โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร)อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 1536
26โรงเรียนเทศบาล 3อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 1993
27โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา (วัดกลางพระอารามหลวง)อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 4034
28สนง.คลังจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 65160 4466 6518
29สนง.ประชาสัมพันธ์หวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6531
30สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6546
31สนง.วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6577
32สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.บร.ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6528
33สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 65500 4466 6551
34นายอนุสรณ์ แก้วกังวาลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์0 4466 6555
35นายประภาส รักษาทรัพย์รองผู้ว่าฯ (คนที่ 1)0 4466 6565
36นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์รองผู้ว่าฯ (คนที่ 2)0 4466 6575
37สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6567
38กลุ่มงานข้อมูล สนง.จ.บร.ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6535
39กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนง.จ.บร.ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6534
40อำนวยการ สนง.จ.บร.ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6563
41ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6501
42ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6504
43สนง.จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6537-8
44สนง.แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6530
45สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์0 4466 6545
46สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6512
47สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์0 4466 6556
48สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์0 4466 6553
49สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์0 4466 6532
50นายสมศักดิ์ ชอบทำดีศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์08 179039290 4460 1683