ทำเนียบบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ทำเนียบบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กลุ่มอำนวยการ

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์ /
Email
1นายประยงค์เลาลักษณ์จรรยารอง ผอ.สพป.บร.108-1955-6877
prayong@buriram1.go.th
2-ว่าง-ผอ.กลุ่มอำนวยการ
3น.ส.ศากุนศิริพานิชนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที ผอ.กลุ่ม
08-1593-1574
sakoon@buriram1.go.th
4นางกัญญาศิริวิโรจน์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ08-1264-5000
kanya@buriram1.go.th
5น.ส.ดำรงทำผ้านักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ08-1878-4863
damrong@buriram1.go.th
6นางสุวิรัตน์วงศ์ตรีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ09-2806-1135
pub@buriram1.go.th
7นายธีรพงษ์จินพละนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ08-5028-8339
muang@buriram1.go.th
8น.ส.สุวรีเจริญรัมย์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ08-1790-2189
suwaree@buriram1.go.th
9น.ส.รติรสเอิกเกริกรัมย์พนักงานพิมพ์ดีด09-9230-8291
ratirod@buriram1.go.th
10น.ส.อรทัยเปิ่นรัมย์พนักงานบริการเอกสารทั่วไป09-1135-9153
oratai@buriram1.go.th
11นางยุบลผิวผ่องพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-7379-1906
yubon@buriram1.go.th
12นายเด่นเดชสินธุสกุลพนักงานธุรการ ระดับ ส.409-4521-2516
13นายอภิรักษ์จันทวีพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-9721-8648
aphirak@buriram1.go.th
14นายดลยุทธิ์ศรีรังกูลพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-1548-2088
donlayoot@buriram1.go.th
15นายเอกชัยเกษมสุขพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-4606-2279
16นายปริวัตรคำมั่นพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-2372-5787
17นายนนทวัจพัจนาพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-1072-9191
nonthawat@buriram1.go.th
18นายวิชัยอาญาเมืองพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-7246-0540
19นางกิ่งเพชรศรีอุ่นพนักงานธุรการ ระดับ ส.308-4115-8635
20นายกิตติภพศรีอุ่นช่างสี ช.308-4708-5120
21นายสมชายบุตรมาลายาม08-6043-1268
22นางสุวรรณคามวาสีลูกจ้างชั่วคราว09-2175-0702
23น.ส.สุภีบุตรมาลาลูกจ้างชั่วคราว09-6843-2616

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นางสโรชินีโอชโรรอง ผอ.สพป.บร.108-6724-4821
sarochinee@buriram1.go.th
2นางฉวีวรรณศรีสุขนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม
08-1725-9597
weewan@buriram1.go.th
3นางสุธีราปรัชสกุลชัยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ09-3569-1949
ying@buriram1.go.th
4นางอิศราพรพวงศรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ08-7335-6493
aey@buriram1.go.th
5นางอนันตยาพิมพ์ภูนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ08-1967-9020
anantaya@buriram1.go.th
6น.ส.ปุณิกาแซ่เตียวนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ08-9848-7051
punikast@buriram1.go.th
7น.ส.เกศรินทร์ก่อแก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ08-1718-6822
too@buriram1.go.th
8นางอุดมสินอุสาทรัพย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ09-5283-8480
udomsin@buriram1.go.th
9นางเรวดีบัณฑิตนิติกรชำนาญการ09-1013-5455
10นางคำพวงวัชระเงินนักวิชาการศึกษาชำนาญการ08-5418-1476
jom@buriram1.go.th
11
12

กลุ่มนโยบายและแผน

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นางสโรชินี โอชโรเลาลักษณ์จรรยารอง ผอ.สพป.บร.108-6724-4821
sarochinee@buriram1.go.th
2-ว่างผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
3น.ส.พรนิมิตโล้นพรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม08-9012-8585
aew@buriram1.go.th
4นางไพฑูรย์หวะสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.09-5669-5717
paitoon@buriram1.go.th
5นายกรปราชณ์รัฐกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.09-9982-9069
admin@buriram1.go.th
6นางธัญญารัตน์พินาศภัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ09-0219-0659
7นายบัญญัติมะโนมัยครู คศ. 2 ช่วยราชการ08-7454-4333
8
9

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
Email
1นายประยงค์เลาลักษณ์จรรยารอง ผอ.สพป.บร.108-1955-6877
prayong@buriram1.go.th
2นางจารุมาศคณารักษ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม
09-4905-9642
jarumat@buriram1.go.th
3นางสุดาพรหงษ์นครนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ08-9428-2918
sudaporn@buriram1.go.th
4น.ส.รัศมีตระกูลรัมย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ08-9626-2326
ratsamee@buriram1.go.th
5นางเสาวคนธ์สิบรัมย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ06-2486-2897
noi@buriram1.go.th
6น.ส.จีรนันท์แสงดาวนักวิชาการศึกษาชำนาญการ09-1705-3204
jeeranan@buriram1.go.th
7นายณรงค์ศิริวงษ์พานิชย์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน08-9716-1358
nong@buriram1.go.th

หน่วยตรวจสอบภายใน

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นายพิพัฒน์พุ่มยี่สุ่นผอ.สพป.บร.108-1340-2186
director@buriram1.go.th
2นางสุวิชาทรงประโคนผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน08-7869-7757
tai@buriram1.go.th
3นายวิทยาสอนอาจนักวิชาการตรวจสอบภายใจ ชพ.08-9949-1477
wittaya@buriram1.go.th

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยารอง ผอ.สพป.บร.108-1955-6877
prayong@buriram1.go.th
2น.ส.แววตาวงศ์พิพัฒน์ชัยผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08-9721-8860
waewta@buriram1.go.th
3นางวิลาวัลย์ตาละคำนักวิชาการเงินและบัญชี ชพ.08-6468-2262
mam@buriram1.go.th
4นางนุศราชะปูแสนนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ08-1725-2237
nootsara@buriram1.go.th
5น.ส.อุษณีย์เดชวิทยาวุฒินักวิชาการเงินและบัญชี ชพ.08-1709-8606
oh@buriram1.go.th
6นางมุนินทร์ทะนารีนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ08-1790-4457
munin@buriram1.go.th
7นางรัชดาภรณ์อุรีรัมย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการ08-8046-2185
pim@buriram1.go.th
8น.ส.ยุวนุชจงคลาดกลางเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง.08-8582-9514
mod@buriram1.go.th
9น.ส.จิราพรสำราญเจ้าหน้าที่พัสดุ08-7975-9628
jiraporn@buriram1.go.th

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นางสโรชินีโอชโรรอง ผอ.สพป.บร.108-6724-4821
sarochinee@buriram1.go.th
3นายศราวุธโรจนาวรรณศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)08-1725-6368
moo@buriram1.go.th
4นายสุรศักดิ์กาญจนการุณศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-7456-6556
ne@buriram1.go.th
5นายไชยสิทธิ์พวงศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-1789-6258
chaiyasit@buriram1.go.th
6นางรุ่งฤดีหมั่นการศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08 1997 7508
roong@buriram1.go.th
7นายไพบูลย์มูลดีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-1999-3526
paiboon@buriram1.go.th
8น.ส.มนัสปองศรีทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-9039-4105
pong@buriram1.go.th
9นางบุศยรินทร์อาณาเขตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-7256-9295
budsayarin@buriram1.go.th
10นางนฐพรวิชัยเลิศศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-4825-9741
11น.ส.ธัญญ์รวีพงศ์ธรภูริวัฒน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ08-1064-1910
thanrawee@buriram1.go.th
12น.ส.สุมาลีกุงไธสงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ09-3632-6010
13น.ส.สุนิสาศิลาแก้วเขจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน08-3594-9718
sunisa@buriram1.go.th
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24