ทำเนียบบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ทำเนียบบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กลุ่มอำนวยการ

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์ /
Email
1นายประยงค์เลาลักษณ์จรรยารอง ผอ.สพป.บร.108-1955-6877
prayong@buriram1.go.th
2ผอ.กลุ่มอำนวยการ
3น.ส.ศากุนศิริพานิชนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที ผอ.กลุ่ม
08-1593-1574
sakoon@buriram1.go.th
4น.ส.ดำรงค์ทำผ้านักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ08-1878-4863
damrong@buriram1.go.th
5น.ส.สุวรีเจริญรัมย์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ08-1790-2189
suwaree@buriram1.go.th
6นางสุวิรัตน์วงศ์ตรีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ09-2806-1135
pub@buriram1.go.th
7นายธีรพงษ์จินพละนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ08-5028-8339
muang@buriram1.go.th
8นางยุบลผิวผ่องพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-7379-1906
yubon@buriram1.go.th
9น.ส.รติรสเอิกเกริกรัมย์พนักงานพิมพ์ดีด09-9230-8291
ratirod@buriram1.go.th
10น.ส.อรทัยเปิ่นรัมย์พนักงานบริการเอกสารทั่วไป09-1135-9153
oratai@buriram1.go.th
11นายวิชัยอาญาเมืองพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-7246-0540
12นายเด่นเดชสินธุสกุลพนักงานธุรการ ระดับ ส.409-4521-2516
13นายอภิรักษ์จันทวีพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-9721-8648
aphirak@buriram1.go.th
14นายอัคคีศรีรังกูลพนักงานธุรการ ระดับ ส.409-9259-3612
donlayoot@buriram1.go.th
15นายเอกชัยเกษมสุขพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-4606-2279
16นายปริวัตรคำมั่นพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-2372-5787
17นายนนทวัจน์พัจนาพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-1072-9191
nonthawat@buriram1.go.th
18นายสัมฤทธิ์แดงงามช่างปูน ระดับ ส.408-1876-2512
19นายสมชายบุตรมาลายาม08-6043-1268
20น.ส.สุภีบุตรมาลาลูกจ้างชั่วคราว09-6843-2616
21นางสุวรรณคามวาสีลูกจ้างชั่วคราว09-2175-0702

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1
2นางฉวีวรรณศรีสุขผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล08-1725-9597
weewan@buriram1.go.th
3นางอิศราพรพวงศรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ08-7335-6493
aey@buriram1.go.th
4น.ส.ปุณิกาแซ่เตียวนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ08-9848-7051
punikast@buriram1.go.th
5น.ส.เกศรินทร์ก่อแก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ08-1718-6822
too@buriram1.go.th
6นางอุดมสินอุสาทรัพย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ06-4474-4518
udomsin@buriram1.go.th
7น.ส.บุณย์ศศิ เลิศเสนาลูกจ้างชั่วคราว09+6853-6142

กลุ่มนโยบายและแผน

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1
2นางสุธีราปรัชสกุลชัยผอ.กลุ่มนโยบายและแผน09-3569-1949
ying@buriram1.go.th
3น.ส.พรนิมิตโล้นพรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.08-9012-8585
aew@buriram1.go.th
4นางไพฑูรย์หวะสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.09-5669-5717
paitoon@buriram1.go.th
5น.ส.อาสิรา ดิษยกุลกิจลูกจ้างชั่วคราว06-5537-9961
6ลูกจ้างชั่วคราวพรมโสภาธุรการโรงเรียน ช่วยราชการ09-7327-0042

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
Email
1นายประยงค์เลาลักษณ์จรรยารอง ผอ.สพป.บร.108-1955-6877
prayong@buriram1.go.th
2นางสุดาพรหงษ์นครนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)08-9428-2918
sudaporn@buriram1.go.th
3ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัยมุกดามณีวัลย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ08-5780-3782
4น.ส.รัศมีตระกูลรัมย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ06-2486-2897
noi@buriram1.go.th
5นางเสาวคนธ์สิบรัมย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ09-1705-3204
jeeranan@buriram1.go.th
6น.ส.จีรนันท์โขงรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ08-1584-2029
7น.ส.สุภาพร โขงรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ08-9716-1358
nong@buriram1.go.th
8นายณรงค์ศิริวงษ์พานิชย์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน08-9716-1358
9น.ส.ฐานิดาสุขรัมย์จนท.ลูกเสือ
08-0738-1471

หน่วยตรวจสอบภายใน

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1ผอ.สพป.บร.1
director@buriram1.go.th
2นางสุวิชาทรงประโคนผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน09-3692-5591
tai@buriram1.go.th
3นายวิทยาสอนอาจนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ.08-9949-1477
wittaya@buriram1.go.th

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยารอง ผอ.สพป.บร.108-1955-6877
prayong@buriram1.go.th
2น.ส.แววตาวงศ์พิพัฒน์ชัยผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08-9721-8860
waewta@buriram1.go.th
3นางวิลาวัลย์ตาละคำนักวิชาการเงินและบัญชี ชพ.08-6468-2262
mam@buriram1.go.th
4นางนุศราชะปูแสนนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ08-1725-2237
nootsara@buriram1.go.th
5น.ส.อุษณีย์เดชวิทยาวุฒินักวิชาการเงินและบัญชี ชพ.08-1709-8606
oh@buriram1.go.th
6นางมุนินทร์ทะนารีนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ08-1790-4457
munin@buriram1.go.th
7นางรัชดาภรณ์อุรีรัมย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการ08-8046-2185
pim@buriram1.go.th
8น.ส.ยุวนุชจงคลาดกลางเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง.09-5619-6453
mod@buriram1.go.th
9น.ส.จิราพรสำราญเจ้าหน้าที่พัสดุ08-7975-9628
jiraporn@buriram1.go.th
10น.ส.ภานุมาศพิศงามลูกจ้างชั่วคราว08-5320-5253

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1รอง ผอ.สพป.บร.1
2นายศราวุธโรจนาวรรณศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)08-1725-6368
moo@buriram1.go.th
3นายสุรศักดิ์กาญจนการุณศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-7456-6556
ne@buriram1.go.th
4นายไชยสิทธิ์พวงศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-1789-6258
chaiyasit@buriram1.go.th
5นางรุ่งฤดีหมั่นการศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08 1997 7508
roong@buriram1.go.th
6นายไพบูลย์มูลดีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-1999-3526
paiboon@buriram1.go.th
7น.ส.มนัสปองศรีทองศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-9039-4105
pong@buriram1.go.th
8นางบุศยรินทร์อาณาเขตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-7256-9295
budsayarin@buriram1.go.th
9นางนฐพรวิชัยเลิศศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-4825-9741
10น.ส.ธัญญ์รวีพงศ์ธรภูริวัฒน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ08-1064-1910
thanrawee@buriram1.go.th
11น.ส.สุมาลีกุงไธสงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ09-3632-6010
12นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้วศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-0173-2236
13นางจุฬาพร คำพิมูลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ09-0294-5413
14นายสมบูรณ์ เทพศรัทธาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ09-8353-7217
thepsattha@gmail.com
15น.ส.ปลิดา พันธ์วันศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-9849-3040
16นางจุติมาพรเชียงกาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-9583-3265
17นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-6872-6969
18น.ส.สุนิสาศิลาแก้วเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน08-3594-9718
sunisa@buriram1.go.th

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1รอง ผอ.สพป.บร.1
2นางอนันตยาพิมพ์ภูนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)08-1967-9020
anantaya@buriram1.go.th
3นางคำพวงวัชระเงินนักวิชาการศึกษาชำนาญการ08-5418-1476
jom@buriram1.go.th

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1รอง ผอ.สพป.บร.1
2นายศราวุธโรจนาวรรณศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)08-1725-6368
moo@buriram1.go.th
3นายบัญญัติมะโนมัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ08-7454-4333
mbanyat@buriram1.go.th
4นางธัญญารัตน์สรงสระนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ09-0219-0659

กลุ่มกฎหมายและคดี

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1รอง ผอ.สพป.บร.1
2นางเรวดีปุยะตินิติกรชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)09-1013-5455