ที่อยู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1

50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ 31000

โทรสาร

หมายเลข 0 4462 0277

โทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ 0 4461 1402
กลุ่มงานบริหารการเงินฯ 0 4461 3035
กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4461 3034
กลุ่มนโยบายและแผน 0 4461 3540
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4461 2001
กลุ่มนิเทศฯ 0 4461 3943
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 4461 1994
หน้าห้องผู้อำนวยการ 0 4461 1013
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 4461 3034
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 0 4461 3035
กลุ่มกฎหมายและคดี 0 4461 2001