Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

ประชุมบุคลากรในสำนักงานมอบนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน

2021-10-27   จำนวนการดู 197 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยขอให้ปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ตรงไปตรงมา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เท่าเทียมกัน เน้นประโยชน์ผู้รับบริการเป็นสำคัญ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานในหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม โดยกล่าวว่า การเป็นข้าราชการที่ดีต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน คือ หลักคุณธรรม การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม สร้างค่านิยมที่ดีในองค์กรและสังคม มีความเสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย หลักนิติธรรม ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกฎกติกาของสังคม ยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม หลักความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล ข้อเท็จจริง โปร่งใสตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้สะดวก และรวดเร็ว หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม หลักความรับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด หลักความคุ้มค่า ปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นข้าราชการที่ดี รักในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ ยืนหยัดและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 339
เมื่อวาน 357
เดือนนี้ 2,500
เดือนก่อนหน้า 9,325
ปีนี้ 62,116
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 256,278