Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

ประชุมบุคลากรในสำนักงานมอบนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน

2021-10-27   จำนวนการดู 553 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยขอให้ปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ตรงไปตรงมา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เท่าเทียมกัน เน้นประโยชน์ผู้รับบริการเป็นสำคัญ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานในหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม โดยกล่าวว่า การเป็นข้าราชการที่ดีต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน คือ หลักคุณธรรม การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม สร้างค่านิยมที่ดีในองค์กรและสังคม มีความเสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย หลักนิติธรรม ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกฎกติกาของสังคม ยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม หลักความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล ข้อเท็จจริง โปร่งใสตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้สะดวก และรวดเร็ว หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม หลักความรับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด หลักความคุ้มค่า ปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นข้าราชการที่ดี รักในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ ยืนหยัดและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 73
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,909