Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศและการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ

2021-09-13   จำนวนการดู 427 ครั้ง

 

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศและการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

 

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศและการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงานภาครัฐตามองค์ประกอบ ๕ ด้าน คือ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อจัดทำเอกสารต้นฉบับแนวทางการนิเทศและการนำหลักสูตรต้านทุจรติสู่การปฏิบัติ มอบสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๑ โรงเรียน เพื่อการนิเทศติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน เป็นเครือข่ายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีทักษะกระบวนการคิด โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไป วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา สังกัด สพม.บุรีรัมย์


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียสุจริต)

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 181
เมื่อวาน 211
เดือนนี้ 9,959
เดือนก่อนหน้า 14,088
ปีนี้ 24,047
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 360,329