ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังทางข้อราชการเร่งด่วนจาก สพฐ.

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่ง สพฐ.จัดขึ้นผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการเร่งด่วน ได้แก่ การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐภายใต้โครงการสานอนาคตทางการศึกษา CONNEXT ED การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มติ ครม.เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563  การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563  ข้อมูล BIG DATA (10 มิถุนายน 2562)  Internet โรงเรียน ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม  โรงเรียนนักจิตจิตวิทยา โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) เพื่อให้ทุกเขตพื้นที่การศีกษารับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม