หน้าแรก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Website : https://jira2529.wordpress.com

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดคู่มือปฎิบัติการ

คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561

  1. ปก คำนำ สารบัญ คณะทำงาน
  2. เงินยืมราชการ
  3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
  4. ค่าใช้จ่ายอบรม
  5. เงินประกันสัญญา
  6. แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการ
  7. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน อัตราค่าบริการสาธารณสุข(หมวดค่าบริการทันตกรรม)
  8. การยื่นเรื่องขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ