ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

กลุ่มเมือง 1

ตำบลอิสาณ และตำบลบ้านยาง จำนวน 12 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายอุดมศักดิ์โครตประทุมบ้านตะโก091-1364-663
2นายชาญชัยไชยพิศอนุบาลบุรีรัมย์08 3371 1409ประธานกลุ่ม
3นายสัมพันธ์ทัศนาวิวัฒน์บ้านโคกวัด08 5415 03330 4461 2705
4นายวุฒินันท์บุญคล้อยคงชัยสิทธิ์วิทยา06 2727 7055
5นายสมพงษ์เลาลักษณ์จรรยาประกาศธรรมคุณวิทยา08 7875 3444
6นางจวงจันทน์อาจจุฬาเสนศิริอนุสรณ์08 8581 87970 4461 1277
7นายสิทธิพงศ์จารุทรัพย์สดใสเขตการทางสงเคราะห์ 508 1718 42700 4461 1624
8นายสุดเขตบำรุงแคว้นวัดโพธิ์ทอง09 8184 488209 8784 4882
9นายไตรรงค์ชุมสายบ้านหนองโสน08 1390 54550 4461 2855
10นายสิทธินันท์โสกงโสดบ้านมะค่า09 8585 49860 4463 0151
11นายสุรเชษฐสุนทรมนูกิจบ้านง้าง08 4358 4027
12นายสมบัติโพธิ์นอกบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร09-0246-5029

กลุ่มเมือง 2

ตำบลชุมเห็ด และตำบลบัวทอง จำนวน 10 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายสุวัฒน์**รัตนดีบ้านหนองตราดน้อย08 9719 8180ประธานกลุ่ม
2นายกนกดีมีไตรภูมิวิทยา08 1725 44760 4461 1981
3บ้านตะเคียน0 4478 3484
4นายณธพงศ์ผลแก้วสามัคคีมีชัยวิทยา08313617490 4463 0438
5นายธาดาพงศ์แดงงามบ้านหนองไผ่ใหญ่08 0160 6776
6น.ส.คณิศรชัยศรีษะบ้านตราดหนองพลวง08 2131 08080 4461 3242
7นายสนองวิเศษนครบ้านโกรกขี้หนู08 9052 591809 1832 5763
8นายอนุสรณ์นิเลิศรัมย์บ้านหนองเพชร08 8480 27990 4463 0385
9นายชาติชายวงศ์คำวัดบ้านสวายสอ08 5611 7204
10นายรังสรรค์มโนประณีตวัดบ้านรุน08 7249 54580 4463 0384

กลุ่มเมือง 3

ตำบลพระครู และตำบลหนองตาด จำนวน 13 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายพัชรินทร์**มีพัฒน์บ้านสำโรงโนนเค็ง08 1725 7106ประธานกลุ่ม
2นายคารมย์พลกุลวัดสถานีหนองตาด08 7239 090609 5869 5404
3นางศุภรา จันคลังบ้านนากลาง08 4605 26750 4463 0314
4นายสมชัยปัตถาบ้านมาบสมอ08 6869 95650 4463 0060
5นายวินัยสมคะเณย์วัดบ้านบัลลังก์08 9135 6979
6นายประวิทย์กุสันเทียะบ้านหนองตราด08 1185 7690
7นายสมศักดิ์พิมพ์ภูบ้านม่วง08 5636 7171
8นายชาญณรงค์บุตรคานบ้านม่วงโนนสูง09 4018 1897
9นางสาวปริยากรปักเกตุพระครูวิทยา0819171450
10นางประกอบเพชรสุวรรณบ้านหนองมะค่าแต้08 6868 0950
11นายพัทยาคำสอนบ้านหนองยาง08 3742 58720 4478 4485
12นายสมพงษ์ตันติวัฒน์นิยมบ้านสระเกษ09 9986 5501
13นางสาวศจีเปล่งเมืองบ้านหนองขวาง08 5105 1901

กลุ่มเมือง 4

ตำบลกลันทา และตำบลถลุงเหล็ก จำนวน 11 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1บ้านพะไลประธานกลุ่ม
2นายภูษิตรัตนะวรรณ์วัดบ้านถลุงเหล็ก08 6866 94730 4478 2954
3นางธันยาภัทร์สุขเกษมบ้านหนองผักแว่น06 4997 4549
4นายวิทยาสุทธิบ้านหนองปรือ08 6273 1029
5นายวาทิตมะริดรัมย์บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์08 0473 2608
6นางวราลักษณ์ศิวยากรณ์บ้านกลันทาวิทยา09 8262 6519
7นายทวีศักดิ์วงศ์ไธสงบ้านท้องเรือ06 1945 8833
8น.ส.สายพิณ พลสยมบ้านพระครูน้อยรักษาราชการแทน
9น.ส.นิสยาการณ์ชนะค้าบ้านโนนศิลา08 7440 0888
10น.ส.อรุณี นิลสระคูบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)08 6058 3677
11นายคมสันทวยมีฤทธิ์วัดบ้านเสม็ด08 9425 4344

กลุ่มเมือง 5

ตำบลสวายจีก และตำบลหลักเขต จำนวน 11 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายทองดี**อาจทวีกุลไตรมิตรวิทยาคาร08 0727 0001 ประธานกลุ่ม
2นายวิเชียรวณิชชาพัชรบ้านสวายจีก08 1725 414708 0156 4188
3นายประเด็นสุขผดุงวิมลวิทยา08 6013 2114
4นายหาญพิทักษ์สาลีบ้านหลักเขต08 1718 3543
5นายเฉลิมพงษ์หงษ์หิรัญบ้านโคกเก่า08 1966 3181
6นายสรวิชญ์วิเศษบ้านหนองปรือน้อย08 1348 6685
7นายนพดลเย็นทรัพย์บ้านโคกเปราะ09 1828 9195
8นายวีรชัยพิมพ์สันต์บ้านพลวง06 2190 16680 4463 0311
9นายทองแดงประทับศักดิ์บ้านฝ้ายรักษาราชการแทน
10นายสมพงษ์กล้าแข็งเบญจคามวิทยา0901835959044181527
11นายปรีชาละอองเอกบ้านถาวร09102095410 4463 0446

กลุ่มเมือง 6

ตำบลเสม็ด และตำบลสะแกซำ จำนวน 11 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายจิรยศ**จรดรัมย์วัดบ้านเย้ยสะแก09 2857 0525ประธานกลุ่ม
2นายสุพรมแดนประทุมเมศบ้านเสม็ดโคกตาล08 1548 0416
3นางธนพรทรงรัมย์บ้านสารภี08 9945 23650 4463 0077
4นายจิรวิทย์วงศ์รัมย์ประชาสวัสด์ิวิทยา06 1945 77790 4463 0153
5นายสันติบำรุงธรรมวัดบ้านสะแกซำ08 1967 6808
6นายนกเล็ก ศรีภู่โสภณวรวัฒน์วิทยา09 5671 6755รักษาราชการแทน
7น.ส.สุภาพวันสารัมย์บ้านฝังงา08 4426 5094
8น.ส.วิลาวัลย์รักษาธรรมบ้านโคกหัวช้าง06 5641 9382
9ส.ต.อ. ยรรยงศิลาชัยบ้านตลาดควาย08 9280 8616
10น.ส.เสริมสุขสังข์ทองรัมย์ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)08 7251 5337

กลุ่มเมือง 7

ตำบลบ้านบัว และตำบลบ้านกระสัง จำนวน 13 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายสมกิจ**อาจจุฬาบ้านโพธิ์ดอนหวาย08 2601 7807ประธานกลุ่ม
2นายณัฐวุฒิประวันรัมย์บ้านหนองม้า08 1966 7517
3นางธวัลรัตน์ทูลเกียรติวัฒนาบ้านหนองไทรวิทยา08 6248 8236
4นายอนันต์ศรีคำบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)08 5766 4750
5บ้านปรุบุมะค่า
6นางเตือนใจเติมทรัพย์บ้านโคกระกา08 5764 0981
7ส.ต.ท.กัมพลธิราชรัมย์บ้านม่วงวิทยาคาร06 1992 9499
8นางวารุณีประทุมเมศบ้านหนองค่าย08 9499 2945
9นางสาวบุศยรินทร์จะแรมรัมย์บ้านดอนใหญ่09 1019 6242
10นายสาครเปลี่ยนรัมย์วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก08 6648 2875
11นายประภาสบรรลังก์บ้านหนองทะลอก09 5601 4884
12นางสุชญาภาคะโตวัดสว่างบูรพา0806861067
13นายกมลศิลป์มีตุวงศ์อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)085178094

กลุ่มเมือง 8

ตำบลสองห้อง ตำบลสะแกโพรง และตำบลเมืองฝาง จำนวน 14 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นางสาวฐิติมา**ตั้งสกุลวัดบ้านเมืองดู่
2นายวุฒิชัยโพธ์ิทองบ้านหนองมะเขือ08 9845 0104
3นายนิเวศปิยะวงศ์บ้านโคกกลาง08 7959 2221
4นายอนุสรณ์เตือประโคนบ้านสมสนุก08 6653 3089
5นายวีระทรงรัมย์บ้านหนองไผ่08 9849 0886
6นางรัชตา ทันประเสริฐบ้านโคกระกาน้อย06 1965 65220 4463 0048
7น.ส.นิลาวัลย์กะสินรัมย์บ้านหนองสองห้อง08 6257 10730 4418 4203
8นายจำลองเกรัมย์บ้านตลาดชัย08 8583 304706 2195 7894
9นายธนายุทธเติมทรัพย์บ้านกระเดื่อง08 1185 8967
10นายราชวุฒิวุฒิยาสารวัดบ้านเมืองฝาง09 1832 5735
11นายนพนรรจ์เติมทรัพย์สะแกโพรงอนุสรณ์08 1966 0604
12นายธีรยุทธโปรยไธสงบ้านสวายสอ "ประชาบูรณะ"08 5767 4694
13นายสงกรานต์ประเสริฐศรีศักดิ์บ้านโนนแดง09 0247 9559
14นายชัชวาลย์ธีระวิทยาภรณ์บ้านร่มไทร08 3461 0682ประธานกลุ่ม

กลุ่มลำปลายมาศ 1

ตำบลลำปลายมาศ ตำบลหนองคู และตำบลหินโคน จำนวน 10 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายรัฐพลวิลัยฤทธิ์อนุบาลลำปลายมาศ08 9626 6706ประธานกลุ่ม
2นายสุวสันต์ ปัดกองจันทราวาส "คุรุราษฎร์วิทยา"08 5682 4776
3นายภานุมาศวงศ์คำบ้านหนองมันปลา (กุศลสามัคคีวิทยา)08 9625 9922
4นายสมยศนามแก้วบ้านบุตาวงษ์08 9425 5834
5บ้านแท่นพระ
6นายสำเภาวิเศษนครวัดหัวสะพาน08 9585 4681
7นายเสถียรภัทร์สมฤทธิ์วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บารุง"09 3324 4218
8วัดกะทิง
9นางสุกัญญาสารศรีวัดโคกสะอาด08 5929 8669
10นางจิณณ์กมลเจนสุวรรณ์วัดบ้านตะขบ (โนนตะครองโคกใหม่วิทยา)08 1264 0239

กลุ่มลำปลายมาศ 2

ตำบลบุโพธิ์ และตำบลตลาดโพธิ์ จำนวน 6 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายศักดิ์ศิริ**บุตรเกิ่งบ้านนาศรีนวล08 7241 8692ปรธานกลุ่ม
2นายเสกสรรเชิดสูงเนินบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"08 1789 4394
3นายโสภณชุมพลศักดิ์วัดบ้านบุโพธิ์08 8581 9520
4นางสุนันท์วันล้วนบ้านตูมหวาน08 1879 7892
5นายปัญญาโสตถิยาภรณ์บ้านหนองไฮ08 3096 8613
6นายสมเกียรติเกษมลักษณ์วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา09 5231 0152รักษาราชการแทน

กลุ่มลำปลายมาศ 3

ตำบลบ้านยาง และตำบลโคกกลาง จำนวน 10 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายสิทธิเดชกนกแก้วบ้านปัญจคาม "เรียนติสสวงศ์วิทยา"
2นายถนอมมะธิปิไขยวัดหนองกระทุ่ม08 7378 3547
3นายพนินไทยยิ่งบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี08 1725 7161
4นางกชกรถือดียิ่งบ้านสระสี่เหลี่ยม
5นายธงชัยปักกาเวสูงบ้านโคกกลางอนุสรณ์08 4830 3964
6นายสุริยันต์คะเณวันบ้านยาง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)08 1966 07690 4418 6042
7นายนอบไชยวงศ์บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์”08 5300 3777
8นายรักษ์เมืองมูลเมืองวัดโกรกประดู่08 1967 1565
9นายสำเร็จ มีคมบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์ 5)08 1878 8893
10นายนัธทวัฒน์หาดีบ้านหนองโดนประสาทวิทย์06 2620 8474

กลุ่มลำปลายมาศ 4

ตำบลแสลงพัน และตำบลหนองบัวโคก จำนวน 10 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายสุวรรณ์***แม้นรัมย์จตุคามสามัคคีวิทยา08 3376 7775
2นายอำนาจ อินทรศรบ้านแสลงพัน09 8135 5474
3น.ส.กนกกาญจน์ฉวีวงศ์บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่08 4547 2006
4นายมงคลแวงวรรณบ้านห้วยศาลา08 7234 9469
5ชุมชนบ้านหนองบัวโคก
6นายกิติชัยตุพิมายวัดบ้านบุขี้เหล็ก08 9628 2484
7นางวรดาอ้อมวิหารบ้านโคกใหม่หนองสรวง08 1976 8488
8นายฉัตรชัยจะริบรัมย์บ้านหนองระนาม08 7261 5031
9นายไวพจน์ตุพิมายบ้านสี่เหลี่ยมน้อย08 9628 2484
10นายประนอมวีระนันทสิทธิ์บ้านหนองผักโพด09 3324 6389ประธานกลุ่ม

กลุ่มลำปลายมาศ 5

ตำบลทะเมนชัย จำนวน 7 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1 
1นายสุรวุฒิ***
ธรรมธุระบ้านหนองม่วง08 1730 1847
ประธานกลุ่ม
2นายฉวีวรรณอินนอกบ้านหนองไทร06 1491 6598
3นายวีระพรมทองพันธ์บ้านหนองบัว09 3093 9543
4นายสมัคร์รู้รักดีบ้านบริหารชนบท08 9801 9413
5นางจุฑามาศประภาสะโนบลบ้านทะเมนชัย08 4411 6579
6นายทรงศักดิ์สิรัมย์บ้านหนองหญ้าปล้อง08 3100 5305
7นายอุทัยไร่ขามบ้านหนองตาดน้อย08 2342 7015

กลุ่มลำปลายมาศ 6

ตำบลหนองกะทิง และผไทรินทร์ จำนวน 11 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายประสงค์***เหลาฉลาดไตรคามสามัคคีวิทยา08 9581 3271ประธานกลุ่ม
2นางสาวปราณีแซ่โซวัดบ้านหนองกะทิง08 1360 5674
3นายจิระศักดิ์ กิตตินพเกล้าบ้านหนองซอแซ08 1725 3177
4นายภูษิตทรงประโคนบ้านหนองเมืองต่ำ08 3378 4548
5นายจิตรการเกดวัดบ้านหนองปลาไหล09 8238 0209
6นายเกียรติศักดิ์รสจันทร์บ้านไผทรินทร์08 1369 9887
7นางสิริกาญจน์ธัญโรจน์วรภัทรบ้านโคกสูง09 1016 9848
8นายวัฒนาวงศ์แหล้วัดบ้านโคกซาด09 3891 6541
9นายชัยรัตน์ชวนรัมย์บ้านหนองหัวช้าง08 8594 6053
10นายอภิชัยวันล้วนบ้านโคกสว่าง08 7257 8386
11นายวรวิทย์บุญหนักรวมมิตรวิทยา08 1967 6593

กลุ่มลำปลายมาศ 7

ตำบลโคกล่าม และตำบลโคกสะอาด จำนวน 12 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2 
1นายจิรวัฒน์***
เทศแก้วบ้านหนองเฒ่ากา09 1828 6416ประธานกลุ่ม
2นายประชาธิปัตย์ประภาสะโนบลบ้านลุงม่วง08 1064 6968
3นายประยงค์โล้เจริญรัตน์บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"08 9721 9698
4นายนพดลเถื่อนแก้ววัดโนนสำราญ09 0292 1978
5นายจำเริญมีคมเรืองทองสามัคคี09 5614 4904
6นายเทียนคำปะนามะตังบ้านหนองกุงใหม่สามััคคี09 2986 2435
7นางสาวสุภัทราภรณ์สุขหนาวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร"08 9839 8852
8นายยุทธการเสนากลางบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา08 7871 1919
9นายพนัสด้วงเอกบ้านหนองปลิง06 1157 7988
10นางภีรพรแพงคำวัดขี้ตุ่น08 4960 1284
11นายวิพจน์สำเริงรัมย์บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา"08 7957 8581
12นายอดิศักดิ์เยี่ยมสวนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา08 4834 2349

กลุ่มลำปลายมาศ 8

ตำบลเมืองแฝก จำนวน 8 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1หมายเหตุ
1
นายสมทรงแพงคำบ้านตูบช้าง08 9940 3898
2นางสาวปิยภัทรสูงรัมย์บ้านหนองแวง08 6264 3574
3นายวีระชัยวิเศษสัตย์บ้านเมืองแฝก09 5610 3219ประธานกลุ่ม
4นายไสวปะกิระคะวัดหนองเก้าข่า08 6396 4772
5นายอดุลย์เทพศรัทธาวัดหนองครก06 1020 6999
6นางชญานินทร์อินทองวัดหนองสองห้อง08 1369 9887
7นายวีรวัฒน์วงศ์เจษฎาวณิชย์บ้านห้วยมะไฟ08 3739 9302
8นายจันทาบุญสอนวัดหนองขุนปราบ08 8554 5591

กลุ่มบ้านด่าน 1

ตำบลบ้านด่าน และตำบลโนนขวาง จำนวน 10 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายมนัส***
วาปีโสมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)08 9585 3813ประธานกลุ่ม
2นายทองใบสะอาดรัมย์อนุบาลบ้านด่าน08 1879 33520 4466 4006
3นางสาวจรรยาพรนครแสนบ้านตะโคงสามัคคี08725465500 4418 6464
4นางณัฐธยาน์สากระจายโนนสวรรค์วิทยา08 7262 4982
5นางจุไรรัตน์แก้วพลงามสรีพรรณสันติภาพนาฝาย06 4594 2561
6นายอดิศักดิ์กัลยาบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)09 8217 5476
7บ้านดงเย็น
8นางศุภาวีร์ศรีวีระพันธ์บ้านหนองแต้พัฒนา08 1321 6779
9นายวัฒนชัยชูณรงค์บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์08 4479 38760 4463 0176
10นายชวลิตชุมพลวงศ์บ้านสำโรงสันติภาพ08 1548 1470

กลุ่มบ้านด่าน 2

ตำบลวังเหนือ และตำบลปราสาท จำนวน 6 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1หมายเหตุ
1นายวิชชา**กลิ่นวงศ์วัดบ้านปลัดปุ๊ก08 1967 6296ประธานกลุ่ม
2นายวรานนท์กระสินรัมย์วัดบ้านปราสาท08 8085 8544
3นายสราวัธดำริห์วัดบ้านกะชาย08 3248 8217
4นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมาบ้านตะโกตาเนตร08 1071 9738
5นายสวัสดิ์ชาติรัมย์บ้านบุมะขามป้อม08 0467 4332
6นายสังคมปากะสะวัดบ้านกะหาด06 1054 3878
06 5327 8654

กลุ่มชานิ 1

ตำบลเมืองยาง ตำบลหนองปล่อง และตำบลโคกสนวน จำนวน 8 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1หมายเหตุ
1นายสวาสดิ์**วารินกูฎบ้านดอนหวาย08 9846 9038ประธานกลุ่ม
2นายชัยรัตน์กรุมรัมย์บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)08 7452 4826
3น.ส.สุจรรยาขาวสกุลบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์08 5200 2803
4น.ส.สำรวมคงสืบชาติบ้านประคอง09 0937 6446
5นายนิกรณ์ปักกาสารบ้านกระโดนกะลันทา09 1012 1555
6นายธีระพลเสาวโรวัดหนองปล่อง09 1017 2020
7นายสัญญาเสาวกูลบ้านตาเหล็ง08 1072 3748
8นายสมพันแสนศรีบ้านโคกสนวน08 8081 9862

กลุ่มชานิ 2

ตำบลชานิ ตำบลช่อผกา และตำบลละลวด จำนวน 9 โรงเรียน

 ชื่อนามสกุลโรงเรียนโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายสมร**หล่าดอนดู่บ้านหนองพะอง08 6261 7160ประธานกลุ่ม
2นายวินัยจันทะเมนชัยอนุบาลชำนิ08 7956 0490
3นายพิเชษฐจันศรีบ้านช่อผกา08 9945 5252
4นางกัลยาพร้อมโตนดบ้านโคกสะอาด09 8584 7691
5นายบารมีศรีทะลับบ้านบุหนองเทา08 5778 525509 9027 7896
6นายสัมพันธ์นาคนวลวัดละลวด08 9844 39170 4460 5201
7นายปิติพัฒน์ธนโชติกิติพัฒน์บ้านหนองเพิก09 1828 47160 4463 0120
8นายสมชายไชยศรีรัมย์บ้านสาโรงโคกเพชร08 7046 20420 4463 0212
9นายวันชัยรินทะบ้านหัวสะพาน08 4823 2483

หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัด

 ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงานตำแหน่ง/ที่ตั้งโทรศัพท์ 1โทรศัพท์ 2
1นายณัฐนนท์ วิทยาประโคนผอ.สพป.บร. 209 8152 56530 4467 1094
2นายสุชิต ชมภูวงศ์ผอ.สพป.บร. 308 1877 5174
3นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยาผอ.สพป.บร. 408 1955 6877
4นายกฤษ ละมูญมอญผอ.สพม. เขต 3208 1976 56100 4461 2408
5มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 12210 4461 1429
6วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 11590 4461 1899
7วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 10790 4461 1472
8วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 2260
9วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์อำเภอบ้านด่าน0 4461 512808 3100 1115
10สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯจังหวัดบุรีรัมย์0 4461 1689
11วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจอำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4466 6472-3
12โรงเรียนฮั่วเคี้ยวอำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 1497
13โรงเรียนอนุบาลธีราอำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 3016
14โรงเรียนอนุบาลเตรียมพัฒน์อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4462 5649
15โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 2274
16โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณีอำเภอลำปลายมาศ0 4462 3227
17โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาอำเภอลำปลายมาศ0 4466 1564-7
18โรงเรียนบำรุงวิทยาอำเภอลำปลายมาศ0 4466 03720 4462 3354
19โรงเรียนอนุบาลรัตนะอำเภอลำปลายมาศ0 4466 0350
20โรงเรียนมีชัยพัฒนาอำเภอลำปลายมาศ0 4466 1582
21วัดพระพุทธบาทเขากระโดงอำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4463 7185
22โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษาอำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4462 1853
23โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4418 4028-9
24โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 1516
25โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร)อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 1536
26โรงเรียนเทศบาล 3อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 1993
27โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา (วัดกลางพระอารามหลวง)อำเภอเมืองบุรีรัมย์0 4461 4034
28สนง.คลังจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 65160 4466 6518
29สนง.ประชาสัมพันธ์หวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6531
30สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6546
31สนง.วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6577
32สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.บร.ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6528
33สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 65500 4466 6551
34นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์0 4466 6555
35นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์รองผู้ว่าฯ (คนที่ 1)0 4466 6565
36รองผู้ว่าฯ (คนที่ 2)0 4466 6575
37สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6567
38กลุ่มงานข้อมูล สนง.จ.บร.ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6535
39กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนง.จ.บร.ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6534
40อำนวยการ สนง.จ.บร.ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6563
41ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6501
42ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6504
43สนง.จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6537-8
44สนง.แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6530
45สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์0 4466 6545
46สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์0 4466 6512
47สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์0 4466 6556
48สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์0 4466 6553
49สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์0 4466 6532
50นายสมศักดิ์ ชอบทำดีศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์08 179039290 4460 1683