ทำเนียบบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ทำเนียบบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กลุ่มอำนวยการ

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์ /
Email
1นายมานพคงเสนารอง ผอ.สพป.บร.108-1725-5985
2น.ส.ดำรงค์ทำผ้านักจัดการงานทั่วไป ชพ.(ผอ.กลุ่ม)08-1878-4863
damrong@buriram1.go.th
3นายธีรพงษ์จินพละนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ08-5028-8339
muang@buriram1.go.th
4น.ส.สุวรีเจริญรัมย์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ08-1790-2189
suwaree@buriram1.go.th
5นางสุวิรัตน์วงศ์ตรีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ09-2806-1135
pub@buriram1.go.th
6นางอุดมสินอุสาทรัพย์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ09-8308-0950
7ส.อ.สมศักดิ์ กะการัมย์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน08-5028-8339
8นางยุบลผิวผ่องพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-7379-1906
yubon@buriram1.go.th
9น.ส.อรทัยเปิ่นรัมย์พนักงานบริการเอกสารทั่วไป09-1135-9153
oratai@buriram1.go.th
10น.ส.รติรสเอิกเกริกรัมย์พนักงานพิมพ์ดีด09-9230-8291
ratirod@buriram1.go.th
11นายเด่นเดชสินธุสกุลพนักงานธุรการ ระดับ ส.409-4521-2516
12นายอภิรักษ์จันทวีพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-9721-8648
aphirak@buriram1.go.th
13นายอัคคีศรีรังกูลพนักงานธุรการ ระดับ ส.409-9259-3612
donlayoot@buriram1.go.th
14นายเอกชัยเกษมสุขพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-4606-2279
15นายปริวัตรคำมั่นพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-2372-5787
16นายนนทวัจน์พัจนาพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-1072-9191
nonthawat@buriram1.go.th
17นายวิชัย อาญาเมืองพนักงานธุรการ ระดับ ส.408-7246-0540
18นายสัมฤทธิ์แดงงามช่างปูน ระดับ ส.408-1876-2512
19น.ส.สุภีบุตรมาลาลูกจ้างชั่วคราว09-6843-2616
20นางสุวรรณคามวาสีลูกจ้างชั่วคราว09-2175-0702
21นายสมชายบุตรมาลายาม08-6043-1268

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นายประสิทธิพิเศษรอง ผอ.สพป.บร.08-1967-8557
2นางฉวีวรรณศรีสุขนักทรัพยากรบุคคล ชพ.(ผอ.กลุ่ม)08-1725-9597
weewan@buriram1.go.th
3นางอิศราพรพวงศรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ08-7335-6493
aey@buriram1.go.th
4น.ส.ปุณิกาแซ่เตียวนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ08-9848-7051
punikast@buriram1.go.th
5น.ส.เกศรินทร์ก่อแก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ08-1718-6822
too@buriram1.go.th
6นายอรรถพล ยอดเยี่ยมนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ08-7238-9868
7นายภัทรพลชุมสายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ09-6798-5701
8นางอนงค์นาจนามภักดิ์เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน08-8582-3062
9นางชิดชนกแกล้วกล้าเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน09-5612-1409
10น.ส.จรรยารักษ์อินไชยาลูกจ้างชั่วคราว09-2260-2743

กลุ่มนโยบายและแผน

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นายประสิทธิ์พิเศษรอง ผอ.สพป.บร.108-1967-8557
2นางสุธีราปรัชสกุลชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.(ผอ.กลุ่ม)09-3569-1949
ying@buriram1.go.th
3น.ส.พรนิมิตโล้นพรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.08-9012-8585
aew@buriram1.go.th
4นางไพฑูรย์หวะสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.09-5669-5717
paitoon@buriram1.go.th
5นางณิชยา วงศ์อุทุมพรนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
08-9286-1581
6นายเวทินหงษ์วิเศษนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
08-9934-3389
7น.ส.รัชนีกรวรรณกางซ้ายลูกจ้างชั่วคราว
8น.ส.จีรนันท์แสงดาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
Email
1นายโพชันขุนาพรมรอง ผอ.สพป.บร.108-9945-3642
2---(ผอ.กลุ่ม)-
3ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัยมุกดามณีวัลย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ08-5780-3782
4น.ส.รัศมีตระกูลรัมย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ06-2486-2897
5นางเสาวคนธ์สิบรัมย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ09-1705-3204
noi@buriram1.go.th
6นายธีระนัยไม้สูงเนินนักวิชาการศึกษาชำนาญการ08 9718 5075
7น.ส.สุภาพรโขงรัมย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ08-1584-2029
8น.ส.นรมนมูลไธสงนักจิตวิทยาโรงเีรียน
09-3463-1459
9นางสุทธิรักษ์โพธิ์ทองเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 06-2326-7892
น.ส.ฐานิดาสุขรัมย์เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 08-0738-1471

หน่วยตรวจสอบภายใน

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นางสุวิชาทรงประโคนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ.(ผอ.หน่วย)09-3692-5591
tai@buriram1.go.th
2นายวิทยาสอนอาจนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ.08-9949-1477
wittaya@buriram1.go.th
3นางพรพรหมสวัสดิ์สุขนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ08 9425 2499

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นายมานพคงเสนารอง ผอ.สพป.บร.108-1725-5985
2น.ส.แววตาวงศ์พิพัฒน์ชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชพ.(ผอ.กลุ่ม)08-9721-8860
waewta@buriram1.go.th
3นางวิลาวัลย์ตาละคำนักวิชาการเงินและบัญชี ชพ.08-6468-2262
mam@buriram1.go.th
4นางนุศราชะปูแสนนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ08-1725-2237
nootsara@buriram1.go.th
5น.ส.อุษณีย์เดชวิทยาวุฒินักวิชาการเงินและบัญชี ชพ.08-1709-8606
oh@buriram1.go.th
6นางมุนินทร์ทะนารีนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ08-1790-4457
munin@buriram1.go.th
7นางรัชดาภรณ์อุรีรัมย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการ08-8046-2185
pim@buriram1.go.th
8น.ส.ยุวนุชจงคลาดกลางเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง.09-5619-6453
mod@buriram1.go.th
9 นางสันศนีย์ โพธิโตนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ08-2641-5328
10น.ส.จิราพรสำราญเจ้าหน้าที่พัสดุ08-7975-9628
jiraporn@buriram1.go.th
11น.ส.ภานุมาศพิศงามลูกจ้างชั่วคราว08-5320-5253

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นายโพชันขุนาพรมรอง ผอ.สพป.บร.108-9945-3642
2นายศราวุธโรจนาวรรณศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)08-1725-6368
moo@buriram1.go.th
3นายไชยสิทธิ์พวงศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-1789-6258
chaiyasit@buriram1.go.th
4นางจุติมาพรเชียงกาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-9583-3265
5นายสมบูรณ์ เทพศรัทธาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ09-8353-7217
thepsattha@gmail.com
6นางบุศยรินทร์อาณาเขตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-7256-9295
budsayarin@buriram1.go.th
7
8น.ส.ธัญญ์รวีพงศ์ธรภูริวัฒน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-1064-1910
thanrawee@buriram1.go.th
9น.ส.สุมาลีกุงไธสงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ09-3632-6010
10นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้วศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ08-0173-2236
11นางจุฬาพร คำพิมูลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ09-0294-5413
12น.ส.ปลิดา พันธ์วันศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ06-2264-5296
13
14นางนวลอนงค์ชูใสศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ09-1062-4058
15น.ส.สุนิสาศิลาแก้วเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน08-3594-9718
sunisa@buriram1.go.th
16นายณรงค์ ศิริวงษ์พานิชย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน08-9716-1358
17น.ส.วาสนาสุดวิลัยเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน09-8267-5877

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นายประสิทธิ์พิเศษรอง ผอ.สพป.บร.108-1967-8557
2นางอนันตยาพิมพ์ภูนักทรัพยากรบุคคล ชพ. (ผอ.กลุ่ม)08-1967-9020
anantaya@buriram1.go.th
3นางคำพวงวัชระเงินนักวิชาการศึกษาชำนาญการ08-5418-1476
jom@buriram1.go.th

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นายประสิทธิ์พิเศษรอง ผอ.สพป.บร.108-1967-8557
2นายภัทรพลชุมสายปฏิบัติหน้าที่ ผอ. กลุ่ม ICT09-6798-5701
3นายบัญญัติมะโนมัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ08-7454-4333
mbanyat@buriram1.go.th

กลุ่มกฎหมายและคดี

 ชื่อนามสกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์/
E-mail
1นายประสิทธิพิเศษรอง ผอ.สพป.บร.108-1967-8557
2นางเรวดีปุยะตินิติกรชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)09-1013-5455