Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

ข่าวกิจกรรม

ที่ หัวข้อ วันที่
1240

การประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังการสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตปลูกจิตคิดพอเพียงและปราบปรามการทุจริต

2024-06-12
1239

ประชุมการประเมินห้องน้ำสถานศึกษาโครงการสุขาดี มีความสุข

2024-06-10
1238

พัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA

2024-06-10
1237

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ภาค ข

2024-06-09
1236

ต้อนรับ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

2024-06-09
1235

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ภาค ก

2024-06-08
1234

เยี่ยมให้กำลังใจเตรียมความพร้อมรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

2024-06-08
1233

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

2024-06-07
1232

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

2024-06-07
1231

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานผ่านโปรแกรม ZOOM

2024-06-06
1230

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

2024-06-06
1229

การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

2024-06-05
1228

นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยคัดเลือกผู้บริหารโดยวิธีพิเศษ

2024-06-04
1227

เยี่ยมและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

2024-06-04
1226

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

2024-06-04
1225

แสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษามารับตำแหน่งใหม่

2024-05-31
1224

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑

2024-05-31
1223

ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” จังหวัดบุรีรัมย์

2024-05-31
1222

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-05-30
1221

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

2024-05-30
1220

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

2024-05-30
1219

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์

2024-05-30
1218

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น

2024-05-30
1217

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

2024-05-24
1216

ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2024-05-24
1215

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา

2024-05-24
1214

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินโรงเรียนรุ่นที่ ๒ เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-05-23
1213

ZOOM เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

2024-05-21
1212

อบรมเชิงปฏิบัติการ OBEC Content Center รูปแบบ On-Line และ On-Site

2024-05-21
1211

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาการใช้งานระบบ SCS

2024-05-17
1210

Video Conference ขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สพท. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

2024-05-16
1209

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมมอบเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติฯ

2024-05-16
1208

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2024-05-16
1207

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมมอบเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติฯ

2024-05-15
1206

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แสดงความเสียใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต

2024-05-15
1205

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2024-05-14
1204

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-05-13
1203

ร่วมปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2024-05-13
1202

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียน

2024-05-10
1201

ร่วมโครงการ มหกรรม “Books & Toys @ Buriram”

2024-05-09
1200

Zoom Cloud Meetings ติดตามโครงการวิจัยโดยวิธีพิเศษ

2024-05-09
1199

อนุบาลลำปลายมาศพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคณิตศาสตร์

2024-05-09
1198

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบวาตภัย

2024-05-07
1197

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่าน ZOOM

2024-05-07
1196

สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2024-05-05
1195

การสอบ ภาค ก , ข ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2024-05-04
1194

Zoom Meeting Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข

2024-05-03
1193

ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2024-05-03
1192

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วิเคราะห์ RT , NT , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-05-01
1191

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วยและศึกษานิเทศก์

2024-05-01
1190

Zoom Meeting ขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

2024-04-26
1189

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

2024-04-25
1188

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-04-25
1187

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม PMQA 4.0 ผ่านระบบ ZOOM Meeting

2024-04-25
1186

ZOOM รับนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

2024-04-23
1185

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน ๓๘ ค. (๒)

2024-04-22
1184

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑

2024-04-22
1183

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

2024-04-22
1182

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2024-04-22
1181

วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๗

2024-04-11
1180

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรมอบนโยบาย

2024-04-11
1179

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรมงคล

2024-04-11
1178

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อน PASA ระดับสถานศึกษา

2024-04-09
1177

ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

2024-04-06
1176

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2024-04-05
1175

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑

2024-04-05
1174

Zoom Cloud Meetings โครงการวิจัยการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาโดยวิธีพิเศษ

2024-04-05
1173

พัฒนาครูแกนนำขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2024-04-05
1172

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษ

2024-04-04
1171

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการตรวจติดตามจากกระทรวงศึกษาธิการ

2024-04-04
1170

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินความสามารถในด้านการนิเทศการศึกษา

2024-04-04
1169

พิจารณาผลงาน รางวัล ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗)

2024-04-03
1168

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)

2024-04-03
1167

พิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

2024-04-03
1166

Video Conference ซักซ้อมการคัดเลือกครูกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2024-04-02
1165

ZOOM อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

2024-04-02
1164

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดบุรีรัมย์

2024-04-02
1163

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

2024-04-01
1162

เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

2024-03-31
1161

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมรัฐพิธี วันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” จังหวัดบุรีรัมย์

2024-03-31
1160

ลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๖๗

2024-03-30
1159

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนฯ

2024-03-30
1158

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เมืองบุรีรัมย์ ๓

2024-03-29
1157

แสดงความยินดี O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คะแนนเต็ม ๑๐๐

2024-03-29
1156

เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน

2024-03-29
1155

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-03-28
1154

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สพท. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

2024-03-27
1153

ตรวจ ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

2024-03-27
1152

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจการเงินบัญชีพัสดุโรงเรียน

2024-03-26
1151

VDO Conference สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2024-03-26
1150

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-26
1149

MOU การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด อปท.

2024-03-25
1148

งาน “มหกรรมทางวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

2024-03-22
1147

กิจกรรม Open House ๒๐๒๔ และพิธีมอบประกาศนียบัตร

2024-03-22
1146

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.

2024-03-22
1145

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มลำปลายมาศ ๗ และ ๘

2024-03-21
1144

OPEN HOUSE เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ “เรียนดี มีความสุข จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”

2024-03-20
1143

ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙

2024-03-20
1142

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

2024-03-20
1141

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์

2024-03-20
1140

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

2024-03-19
1139

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2024-03-18
1138

การสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ

2024-03-18
1137

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบ ZOOM ขับเคลื่อน PISA

2024-03-15
1136

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ ๒๑

2024-03-15
1135

ประชุมชี้แจงการแข่งขันวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2024-03-14
1134

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

2024-03-14
1133

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร ศึกษานิเทศก์

2024-03-14
1132

กิจกรรม Open House “เรียนดี มีความสุข” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-03-14
1131

Open House ช่อผกา และนิทรรศการ STEM Modelling Chorpaka School

2024-03-14
1130

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2024-03-14
1129

ZOOM ทบทวนมาตรการ การรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน

2024-03-12
1128

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-12
1127

ติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาโดยวิธีพิเศษ

2024-03-12
1126

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2024-03-12
1125

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-11
1124

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

2024-03-11
1123

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

2024-03-11
1122

นิทรรศการมีชีวิต ๒๕๖๗ (Living exhibition ๒๐๒๔) อนุบาลบ้านด่าน

2024-03-08
1121

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

2024-03-08
1120

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-08
1119

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-03-07
1118

ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

2024-03-07
1117

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-06
1116

OPEN HOUSE อนุบาลบุรีรัมย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-03-06
1115

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-06
1114

กำกับ ติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

2024-03-05
1113

พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๖

2024-03-05
1112

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-05
1111

ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

2024-03-04
1110

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม Leadership Day ใต้ร่มไผ่งาม

2024-03-04
1109

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผ่าน ZOOM

2024-03-04
1108

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๖ อบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ PA

2024-03-01
1107

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากลังลูกจ้างชั่วคราว

2024-02-29
1106

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน ๓ อัตรา

2024-02-29
1105

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

2024-02-29
1104

ประชุมหารือการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้

2024-02-28
1103

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2024-02-28
1102

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ประปา

2024-02-27
1101

Zoom Meeting การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล

2024-02-27
1100

ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” จังหวัดบุรีรัมย์

2024-02-26
1099

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

2024-02-26
1098

ร่วมในพิธีการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

2024-02-23
1097

เยี่ยมให้กำลังใจเพื่อสร้างความเข้าใจหาทางออกร่วมกัน

2024-02-22
1096

ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีโรงเรียน

2024-02-22
1095

ติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

2024-02-22
1094

ร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน

2024-02-21
1093

ร่วมในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ

2024-02-20
1092

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2024-02-19
1091

เยี่ยมให้กำลังใจการอบรมห้องเรียนคู่ขนานสำหรับนักเรียนออทิสติก ผ่านระบบ ZOOM

2024-02-19
1090

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำ PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

2024-02-19
1089

โครงการ CCF Learn Smart เด็กในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์

2024-02-15
1088

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ๑๒ อัตรา

2024-02-15
1087

เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาล Valentine

2024-02-15
1086

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมการประเมิน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

2024-02-15
1085

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-02-13
1084

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการประเมิน RT และ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-12
1083

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

2024-02-12
1082

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

2024-02-12
1081

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับมอบนโยบาย รมว.ศธ

2024-02-09
1080

เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-09
1079

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-09
1078

เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-09
1077

ร่วมประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบบ ZOOM Meeting

2024-02-09
1076

ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

2024-02-08
1075

เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-08
1074

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-08
1073

ร่วมประชุมหารือสถานีแก้หนี้ ศธ. ผ่านระบบ ZOOM Meeting

2024-02-08
1072

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-08
1071

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๖๗

2024-02-07
1070

ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

2024-02-07
1069

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบ Video Conference

2024-02-07
1068

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กลั่นกรองย้ายครู ระบบ TMS

2024-02-07
1067

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2024-02-07
1066

ประชุมการจัดทำข้อมูลของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

2024-02-06
1065

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ O-NET ระดับศูนย์สอบ

2024-02-06
1064

ร่วมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์

2024-02-06
1063

๕ เขตพื้นที่การศึกษา ประชุมเตรียมสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

2024-02-05
1062

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

2024-02-03
1061

นำร่องการประเมินความสามารถด้านอ่านออกเสียงในรูปแบบ ONLINE

2024-02-02
1060

เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิ ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2024-02-02
1059

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

2024-02-02
1058

การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-01
1057

ประชุมเฝ้าระวังและจัดทำแผนเผชิญเหตุในโรงเรียน

2024-02-01
1056

โครงการสนับสนุนและช่วยหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

2024-02-01
1055

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สะท้อนผลการนิเทศ ติดตาม

2024-02-01
1054

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี อาหารกลางวัน โรงเรียน

2024-01-31
1053

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

2024-01-29
1052

การคัดเลือกโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

2024-01-29
1051

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ “บุรีรัมย์ มาราธอน”

2024-01-26
1050

ต้อนรับคณะ สพฐ. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

2024-01-26
1049

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2024-01-25
1048

ลงพื้นที่ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่มีผู้บริหาร

2024-01-25
1047

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2024-01-22
1046

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ๑๒ อัตรา

2024-01-22
1045

จัดทำข้อมูล ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ

2024-01-22
1044

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2024-01-19
1043

ค่ายภาษาอาสาเพื่อชุมชน และ IEP Open House

2024-01-19
1042

ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จังหวัดบุรีรัมย์

2024-01-18
1041

ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” จังหวัดบุรีรัมย์

2024-01-17
1040

ร่วมงาน รักศรัทธา วันครู กลุ่มโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ

2024-01-17
1039

เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ผู้ปกครอง

2024-01-17
1038

ร่วมงาน วันครู ๖๗ กลุ่มโรงเรียนอำเภอชำนิ

2024-01-17
1037

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงาน วันครู ครั้งที่ ๖๘ พ.ศ. ๒๖๗ จังหวัดบุรีรัมย์

2024-01-17
1036

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ZOOM Meeting รับนโยบาย ศธ.

2024-01-17
1035

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

2024-01-17
1034

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดบุรีรัมย์

2024-01-13
1033

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

2024-01-12
1032

ZOOM คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

2024-01-10
1031

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2024-01-10
1030

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-01-09
1029

เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิ ยกระดับ RT , NT , O-NET

2024-01-09
1028

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมวางแผนชั้นเรียน

2024-01-09
1027

ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์”

2024-01-08
1026

ร่วมกิจกรรม วันคล้ายประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

2024-01-08
1025

ร่วมประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

2024-01-08
1024

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

2024-01-05
1023

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2024-01-05
1022

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวตำแหน่งครูผู้ช่วย

2024-01-05
1021

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาระบบการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

2024-01-04
1020

ต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

2024-01-04
1019

ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี อาหารกลางวันในโรงเรียนประถม

2024-01-02
1018

กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗

2024-01-02
1017

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์

2024-01-02
1016

ร่วมรัฐพิธีวัน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จังหวัดบุรีรัมย์

2023-12-28
1015

กีฬาต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์

2023-12-27
1014

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมมอบนโยบายบุคลากรสำนักงาน

2023-12-27
1013

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย

2023-12-26
1012

ดำเนินการหาความสมัครใจโอนสถานศึกษาไปสังกัด อปท.

2023-12-26
1011

ประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลลำปลายมาศ

2023-12-26
1010

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗

2023-12-25
1009

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

2023-12-25
1008

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-12-24
1007

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

2023-12-22
1006

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

2023-12-21
1005

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑

2023-12-21
1004

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

2023-12-20
1003

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัว ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2023-12-20
1002

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เรียกบรรจุผู้บริหารสถานศึกษา

2023-12-19
1001

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

2023-12-18
1000

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

2023-12-18
999

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

2023-12-15
998

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานที่พักนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙

2023-12-15
997

ร่วมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

2023-12-15
996

เปิดการแข่งขันกีฬา “เมืองบุรีรัมย์ ๗ เกมส์”

2023-12-14
995

เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘

2023-12-13
994

การประชุมชี้แจงการประเมิน RT , NT , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-12-13
993

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-12-13
992

ประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-12-12
991

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำ PA ผอ.สพท.

2023-12-08
990

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑

2023-12-08
989

เยี่ยมให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

2023-12-07
988

ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

2023-12-07
987

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง eMENSCR

2023-12-07
986

เยี่ยมให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

2023-12-06
985

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

2023-12-05
984

ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์”

2023-12-02
983

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑

2023-12-02
982

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย

2023-12-02
981

เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๓

2023-12-02
980

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-11-30
979

ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ พ.ร.บ.การศึกษาใหม่ที่เราอยากได้

2023-11-30
978

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจการเงินบัญชีพัสดุโรงเรียน

2023-11-30
977

ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

2023-11-30
976

ประชุมชี้แจงการบริหารงานพัสดุภาครัฐในโรงเรียนขนาดเล็ก

2023-11-30
975

พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)

2023-11-30
974

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2023-11-30
973

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเฝ้าระวังช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

2023-11-28
972

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมการจัดงานมหกรรมของดีอำเภอลำปลายมาศ

2023-11-27
971

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

2023-11-27
970

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

2023-11-25
969

ต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

2023-11-24
968

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บริหารจัดการอัตรากำลังธุรการโรงเรียน

2023-11-24
967

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒

2023-11-23
966

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

2023-11-23
965

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2023-11-23
964

ร่วมประชุมในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรวิจัยและประเมินผลการศึกษา

2023-11-22
963

ร่วมการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เขตตรวจราชการที่ ๑๓

2023-11-22
962

ประชุมเตรียมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖

2023-11-21
961

ประชุมกลั่นกรองบุคลากรทางการลูกเสือขอพระราชทานเหรียญยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖

2023-11-21
960

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

2023-11-18
959

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร G.I.C. และ S.S.B.T.C.

2023-11-17
958

นิเทศ ติดตามมอบนโยบายสู่ห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ กลุ่มบ้านด่าน ๒

2023-11-17
957

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-11-16
956

นิเทศ ติดตามมอบนโยบายสู่ห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-11-16
955

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

2023-11-14
954

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

2023-11-13
953

การลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

2023-11-13
952

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๓

2023-11-11
951

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๙

2023-11-10
950

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มลำปลายมาศ ๔

2023-11-10
949

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดี

2023-11-10
948

นิเทศ ติดตามมอบนโยบายสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒

2023-11-10
947

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

2023-11-09
946

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

2023-11-09
945

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2023-11-08
944

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

2023-11-08
943

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-11-08
942

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการในสถานศึกษา

2023-11-07
941

การคัดสรรและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-11-07
940

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา : Environmental Education Unit

2023-11-06
939

ผอ.เขต เข้าพบอดีต รมว.ขอคำชี้แนะหลักการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ

2023-11-06
938

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.ฉะเชิงเทรา

2023-11-06
937

กีฬาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ VS สพป.นครราชสีมา เขต ๑

2023-11-04
936

ประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.

2023-11-03
935

พิธีเปิดอาคารเรียน “อาคารมัธยม” โรงเรียนบ้านหนองทะลอก

2023-11-02
934

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้นกกระเรียนพันธุ์ไทยสำหรับเยาวชน

2023-11-02
933

สรรหาผู้แทนรัฐบาลและเอกชน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-11-02
932

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจขั้นที่ ๕ บุคลากรทางการลูกเสือ

2023-11-01
931

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-10-31
930

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ กลั่นกรองผลงานลูกเสือเพื่อรับเครื่องราชฯ

2023-10-30
929

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย”

2023-10-26
928

ZOOM การประเมินผลดำเนินโครงการของ สพท.

2023-10-25
927

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์

2023-10-25
926

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

2023-10-25
925

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-10-24
924

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ๖ อัตรา

2023-10-24
923

ให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา

2023-10-19
922

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-10-18
921

ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2023-10-14
920

ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙

2023-10-14
919

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

2023-10-13
918

ร่วมแสดงความยินดี ผอ.และ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

2023-10-12
917

กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2023-10-12
916

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

2023-10-10
915

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑

2023-10-10
914

แสดงความยินดีต้อนรับ ผอ. และ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-10-10
913

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ.

2023-10-06
912

การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดใหญ่

2023-10-06
911

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียน

2023-10-06
910

การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง

2023-10-06
909

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ จัดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑

2023-10-05
908

รับรายงานตัว รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา ๑๗ อัตรา

2023-10-05
907

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเตรียมการต้อนรับบุคลากร

2023-10-05
906

การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

2023-10-04
905

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-10-04
904

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ จัดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑

2023-10-03
903

การประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

2023-09-30
902

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์

2023-09-28
901

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-09-27
900

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมิน PA ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. และ ศึกษานิเทศก์

2023-09-27
899

ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

2023-09-26
898

เกษียณเกียรติเกรียงไกร สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-09-26
897

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการสอบ ภาค ค (๒) สอบสัมภาษณ์

2023-09-23
896

ประชุมมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2023-09-23
895

ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเตรียมความพร้อมจัดงานแสดงมุทิตาจิต

2023-09-23
894

ประชุมพิจารณาผลงานเพื่อประกอบการจัดสรรเงินเดือน

2023-09-21
893

โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย”

2023-09-21
892

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

2023-09-19
891

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนงานแนะแนวส่งเสริมทักษะชีวิต

2023-09-18
890

งานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2023-09-18
889

การบริหารวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒

2023-09-18
888

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

2023-09-18
887

ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-09-15
886

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-09-15
885

ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมิน PA

2023-09-14
884

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-09-13
883

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ คว้าแชมป์ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

2023-09-11
882

การสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก

2023-09-09
881

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก Cha-Ching

2023-09-09
880

ร่วมในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์

2023-09-09
879

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

2023-09-08
878

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-09-07
877

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามสัญญาจ้างสอบผู้บริหารสถานศึกษา

2023-09-05
876

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน PA

2023-09-05
875

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

2023-09-04
874

กีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ เกมส์

2023-09-02
873

รับรายงานตัวครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2023-08-31
872

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน

2023-08-31
871

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภูมิภาค

2023-08-30
870

ค่าย English Camp ๒๐๒๓ กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๒

2023-08-30
869

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มลำปลายมาศ

2023-08-29
868

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามพัฒนาการ การพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

2023-08-29
867

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-08-25
866

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2023-08-25
865

ติดตามเร่งรัดการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนคุณภาพ

2023-08-24
864

รับการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์

2023-08-22
863

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2023-08-22
862

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพการศึกษาฯ

2023-08-22
861

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ปี ๒๕๖๖”

2023-08-20
860

กิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้

2023-08-20
859

สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-08-19
858

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-08-18
857

ประชุมเตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2023-08-18
856

โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน

2023-08-17
855

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือก Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-08-17
854

ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับภาค

2023-08-17
853

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2023-08-17
852

การคัดเลือก Best Practices ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-08-16
851

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-08-16
850

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

2023-08-15
849

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวตำแหน่งครูผู้ช่วย

2023-08-15
848

การจัดสรรงบประมาณจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน

2023-08-15
847

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

2023-08-13
846

TO BE NUMBER ONE CAMP ในสถานศึกษา

2023-08-12
845

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา

2023-08-11
844

ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2023-08-11
843

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

2023-08-11
842

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน

2023-08-11
841

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-08-09
840

พิธีมอบทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖

2023-08-08
839

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

2023-08-07
838

ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร โรงเรียนบ้านหนองแวง

2023-08-05
837

ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting

2023-08-04
836

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2023-08-04
835

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครครูผู้ช่วย

2023-08-03
834

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวตำแหน่งครูผู้ช่วย

2023-08-03
833

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

2023-07-29
832

จิตอาสาทำความดีด้วยศิลปะ เพื่อเป็นวิทยาทานตอบแทนแผ่นดินเกิด

2023-07-27
831

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์

2023-07-26
830

การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการสังเคราะห์ SAR ผ่านระบบออนไลน์

2023-07-25
829

The Best Safety Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-07-24
828

เยี่ยมให้กำลังใจการรับสมัครคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2023-07-21
827

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-07-21
826

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-07-21
825

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

2023-07-20
824

ร่วมเป็นเกียรติรับมอบอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

2023-07-19
823

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

2023-07-19
822

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณเชิงรุก (Coding)

2023-07-19
821

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จฯ

2023-07-18
820

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-07-18
819

กลุ่มโรงเรียนอำเภอชำนิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

2023-07-17
818

Video Conference ซักซ้อมความเข้าใจสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

2023-07-17
817

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

2023-07-17
816

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิดโครงการรวมพลังบวรในมิติศาสนา

2023-07-14
815

ให้ความรู้ขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

2023-07-14
814

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา PA

2023-07-14
813

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-07-12
812

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-07-11
811

กลุ่มลำปลายมาศ ๗ , ๘ อบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA

2023-07-11
810

การประชุมออนไลน์ประชาพิจารณ์ปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ ๔ ประเภท

2023-07-11
809

Best Practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ

2023-07-11
808

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

2023-07-10
807

ร่วมประชุม “สานสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์

2023-07-07
806

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-07-07
805

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

2023-07-07
804

ต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

2023-07-07
803

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-07-06
802

พิธีเปิดอาคารและส่งมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ๖๗ ปี

2023-07-06
801

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-07-05
800

ร่วมลงนาม MOU วัดและชุมชุมให้มีความสุขอย่างยั่งยืนอำเภอเมืองบุรีรัมย์

2023-07-05
799

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-07-05
798

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สื่อสารสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดรูปแบบออนไลน์

2023-07-05
797

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน

2023-07-05
796

กลุ่มลำปลายมาศ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ PA

2023-07-05
795

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม Video Conference

2023-07-03
794

พิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

2023-07-03
793

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

2023-07-03
792

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒

2023-06-30
791

การประชุมสามัญประจำปีกลุ่มลำปลายมาศ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-06-30
790

เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

2023-06-29
789

กลุ่มลำปลายมาศ ๖ ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม

2023-06-29
788

การดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖

2023-06-29
787

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วน Quick Policy

2023-06-28
786

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

2023-06-27
785

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการในสถานศึกษา

2023-06-27
784

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-06-26
783

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบาย

2023-06-23
782

ต้อนรับคณะติดตาม โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

2023-06-23
781

ประชุมคณะทำงานโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

2023-06-23
780

มหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ “๑ ช่วย ๑๑ สำเร็จด้วยนวัตกรรม”

2023-06-23
779

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-06-21
778

ผอ.เขต พบเพื่อนครู เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านด่าน

2023-06-21
777

กลุ่มบ้านด่าน อบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA

2023-06-21
776

โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

2023-06-21
775

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์

2023-06-19
774

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-06-18
773

ผอ.เขต พบเพื่อนครู เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองบุรีรัมย์

2023-06-14
772

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-06-13
771

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

2023-06-11
770

ผอ.เขต พบเพื่อนครู เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ

2023-06-11
769

โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

2023-06-11
768

ร่วมพิธีส่ง-มอบ “ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เสม็ดรวมใจ”

2023-06-10
767

ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2023-06-09
766

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เยี่ยมและสังเกตการณ์การรับสมัครครูผู้ช่วย

2023-06-09
765

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

2023-06-09
764

Video Conference ทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา

2023-06-06
763

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

2023-06-01
762

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน ๑๑ อัตรา

2023-06-01
761

เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-05-31
760

ร่วมพิธีลงนาม MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

2023-05-31
759

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-05-31
758

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดคุณธรรม”

2023-05-31
757

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์

2023-05-31
756

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

2023-05-31
755

ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-05-30
754

จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-05-30
753

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒

2023-05-30
752

การประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

2023-05-29
751

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2023-05-29
750

ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ

2023-05-29
749

การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ปี ๒๕๖๖

2023-05-27
748

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มลำปลายมาศ ๕

2023-05-27
747

กิจกรรม CPF CONNEXT ED Roadshow จังหวัดบุรีรัมย์

2023-05-27
746

รับการตรวจสอบ ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-05-26
745

Video Conference เตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-05-26
744

การคัดเลือกและประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบทักษะชีวิต

2023-05-26
743

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๓

2023-05-25
742

โครงการพัฒนาสมรรถนะและบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

2023-05-25
741

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑

2023-05-25
740

เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-05-25
739

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๕

2023-05-25
738

ผอ.เขต พบเพื่อนครู เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิ

2023-05-25
737

Video Conference ซักซ้อมการสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-05-19
736

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-05-19
735

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มลำปลายมาศ ๔

2023-05-18
734

พิธีส่งมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกกลาง

2023-05-18
733

ผอ.เขต เยี่ยมและให้กำลังใจในวันเปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-05-17
732

เยี่ยมและให้กำลังใจในวันเปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-05-16
731

กิจกรรม OPEN HOUSE 2023 อนุบาลบ้านด่าน

2023-05-16
730

โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑

2023-05-15
729

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2023-05-12
728

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

2023-05-12
727

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

2023-05-12
726

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

2023-05-11
725

ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

2023-05-11
724

การประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

2023-05-11
723

หน่วยตรวจสอบภายในลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียน

2023-05-11
722

ประชุม ๕ เขตพื้นที่การศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย

2023-05-09
721

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานจัดการภายในค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์

2023-05-09
720

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม Big Day จังหวัดบุรีรัมย์

2023-05-09
719

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-04-28
718

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมกลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

2023-04-27
717

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

2023-04-27
716

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์

2023-04-26
715

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-04-26
714

ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2023-04-25
713

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-04-24
712

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

2023-04-19
711

ประชุมมอบนโยบายบุคลากรในสำนักงาน

2023-04-12
710

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

2023-04-12
709

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2023-04-10
708

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ Coaching การปฏิบัติงานตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2023-04-10
707

การประชุมชี้แจงโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์

2023-04-07
706

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกนวัตกรรม Active Learning

2023-04-07
705

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานรัฐพิธีบรมราชจักรีวงศ์ จังหวัดบุรีรัมย์

2023-04-07
704

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิต

2023-04-05
703

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-04-05
702

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

2023-04-04
701

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ MOU ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

2023-04-04
700

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ และ ๘

2023-04-03
699

ผอ.เขต พบเพื่อนครูและการพัฒนาระบบ PA อำเภอชำนิ

2023-04-02
698

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๕ และกลุ่มลำปลายมาศ ๔

2023-03-31
697

กลุ่มลำเมืองบุรีรัมย์ ๖ และ ๘ อบรมเชิงปฏิบัติการ PA Support Team Br๑

2023-03-31
696

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมตัวชี้วัดผลลัพธ์ผ่านสื่อดิจิทัล

2023-03-31
695

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น.

2023-03-31
694

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๓

2023-03-31
693

พิธีฉลองเสาธงโรงเรียนวัดโกรกประดู่

2023-03-31
692

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มลำปลายมาศ ๗ และ ๘

2023-03-31
691

กลุ่มลำเมืองบุรีรัมย์ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติการ PA Support Team Br๑

2023-03-31
690

มหกรรมทางวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔

2023-03-31
689

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑ และ ๒

2023-03-31
688

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มลำปลายมาศ ๑ และ ๖

2023-03-31
687

ร่วมประชุมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

2023-03-27
686

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน Active Learning

2023-03-27
685

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-03-27
684

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-03-27
683

OPEN HOUSE เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนวัดละลวด

2023-03-21
682

ประชุมคณะกรรมการตัดสินกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-03-20
681

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

2023-03-16
680

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ผ่าน ZOOM Meeting

2023-03-16
679

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑

2023-03-16
678

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

2023-03-16
677

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ก.ต.ป.น. ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting

2023-03-14
676

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

2023-03-13
675

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ eMENSCR

2023-03-13
674

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ NT

2023-03-13
673

พิธียกเสาเอกเสาโทอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙

2023-03-11
672

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานมหกรรม รักศรัทธาวิชาการ “OPEN HOUSE ๒๐๒๓” อำเภอลำปลายมาศ

2023-03-11
671

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมรับชม Kick off รายการ “คลินิก สตผ.”

2023-03-10
670

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด

2023-03-10
669

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย

2023-03-10
668

การอบรมเชิงปฏิบัติการ PA Support Team Mbr7

2023-03-09
667

Open House โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก

2023-03-08
666

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระเทพมงคลวัชราจารย์

2023-03-07
665

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-03-04
664

เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเมือง ๑ และเมือง ๗

2023-03-03
663

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการสถานศึกษา

2023-03-02
662

พิธีรับมอบและเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกระเดื่อง

2023-03-02
661

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Active Learning

2023-03-01
660

แชมป์ประเทศไทย U12 มินิวอลเลย์บอลรากหญ้าสู่ความเป็นเลิศ

2023-02-28
659

ประชุมมอบนโยบายและบริหารจัดการสำนักงาน

2023-02-28
658

นิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT

2023-02-27
657

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลระบบ Zoom Cloud Meeting

2023-02-24
656

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-02-24
655

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

2023-02-24
654

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ MOU กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

2023-02-24
653

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

2023-02-21
652

พิธีลงนาม MOU การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-02-20
651

เยี่ยมให้กำลังใจการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิทย์ คณิต ระดับนานาชาติ

2023-02-19
650

ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรสอบบาลีสนามหลวง

2023-02-19
649

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2023-02-19
648

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจง RT ผ่านระบบออนไลน์

2023-02-19
647

การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

2023-02-19
646

โครงงานไม้กวาดพลาสติกมีคุณค่า พัฒนาอาชีพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2023-02-16
645

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-02-15
644

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งมอบกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-02-15
643

ประชุมผ่านระบบ ZOOM อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

2023-02-15
642

การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในวันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๖

2023-02-14
641

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2023-02-13
640

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-02-13
639

โครงการ ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย

2023-02-11
638

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจความพร้อมสนามสอบ O-NET

2023-02-10
637

พิธีรับมอบและเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

2023-02-09
636

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

2023-02-09
635

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-02-09
634

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

2023-02-09
633

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA)

2023-02-09
632

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-02-08
631

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

2023-02-07
630

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-02-06
629

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

2023-02-03
628

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ O-NET ระดับศูนย์สอบ

2023-02-03
627

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2023-02-01
626

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-02-01
625

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๕

2023-01-31
624

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาอุปสมทบ ๙๙ รูป

2023-01-31
623

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-01-30
622

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์

2023-01-27
621

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์”

2023-01-27
620

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ออนไลน์

2023-01-27
619

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์

2023-01-27
618

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC

2023-01-27
617

สพป.บุรีรัมย เขต ๑ ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

2023-01-24
616

อนุบาลลำปลายมาศ ชนะเลิศ การแข่งขันมินิวอลเลย์บอลรากหญ้าสู่ความเป็นเลิศ

2023-01-23
615

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย รูปแบบออนไลน์

2023-01-20
614

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-01-19
613

การประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

2023-01-19
612

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดบุรีรัมย์

2023-01-17
611

วันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มเมืองบุรีรัมย์

2023-01-17
610

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานวันครู จังหวัดบุรีรัมย์

2023-01-17
609

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป

2023-01-15
608

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

2023-01-15
607

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

2023-01-13
606

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

2023-01-13
605

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-01-13
604

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey

2023-01-13
603

ค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒

2023-01-13
602

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘

2023-01-13
601

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-01-11
600

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย

2023-01-10
599

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

2023-01-10
598

วิทยากรอบรมโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2023-01-10
597

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิต

2023-01-09
596

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรมอบโนบาย ประจำปี ๒๕๖๖

2023-01-08
595

อนุบาลลำปลายมาศ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาด “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล ๒๐๒๒

2023-01-05
594

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มบ้านด่าน

2023-01-05
593

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-01-04
592

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา “เมือง ๗ เกมส์” ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-12-29
591

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียน

2022-12-29
590

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-12-29
589

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีรดน้ำศพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือบุคลากรเสียชีวิต

2022-12-29
588

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒

2022-12-29
587

การแข่งขัน “เมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๙” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-12-29
586

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์

2022-12-27
585

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

2022-12-24
584

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

2022-12-24
583

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

2022-12-24
582

การแข่งขันกีฬาภายใน เสนศิริเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-12-24
581

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ ยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

2022-12-24
580

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

2022-12-24
579

การประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-12-24
578

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เมืองบุรีรัมย์ ๔ เกมส์

2022-12-22
577

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

2022-12-22
576

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔

2022-12-22
575

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการ

2022-12-19
574

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-12-18
573

ตรวจการขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ

2022-12-18
572

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ZOOM การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาส

2022-12-18
571

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมมอบสิ่งของ “วันรวมน้ำใจให้กาชาดบุรีรัมย์”

2022-12-15
570

ติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน

2022-12-14
569

ติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

2022-12-13
568

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม

2022-12-12
567

อบรมเชิงปฏิบัติการ PA Support Team Buriram ๑

2022-12-09
566

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ก.ค.ศ. FORUM

2022-12-08
565

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย

2022-12-07
564

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

2022-12-07
563

การจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2022-12-06
562

ต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

2022-12-06
561

๕ ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

2022-12-05
560

เปิดโรงอาหาร “คุรุสังฆราษฎร์อุปถัมภ์” โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

2022-12-03
559

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมการสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2022-12-01
558

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

2022-11-30
557

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

2022-11-30
556

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

2022-11-29
555

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสภาพบ้านเช่าข้าราชการ

2022-11-29
554

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล

2022-11-28
553

เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2022-11-28
552

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2022-11-27
551

พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

2022-11-27
550

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.

2022-11-25
549

ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

2022-11-25
548

พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

2022-11-25
547

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มลำปลายมาศ ๔

2022-11-24
546

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาษาต่างประเทศ

2022-11-24
545

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มลำปลายมาศ

2022-11-24
544

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2022-11-24
543

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-11-23
542

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มบ้านด่าน ๒

2022-11-22
541

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

2022-11-22
540

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการในสถานศึกษา

2022-11-21
539

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2022-11-21
538

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕

2022-11-18
537

กลุ่มลำปลายมาศ ๒ อบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA

2022-11-18
536

เยี่ยมให้กำลังใจการบริหารจัดการสถานศึกษา

2022-11-17
535

นิทรรศการเคลื่อนที่ “วิทย์วิถีใหม่ Science For Life #2” อำเภอชำนิ

2022-11-17
534

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา

2022-11-16
533

ประชุมกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงาน

2022-11-16
532

เยี่ยมให้กำลังใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

2022-11-16
531

นิทรรศการเคลื่อนที่ “วิทย์วิถีใหม่ Science For Life #2”

2022-11-16
530

ต้อนรับและแสดงความยินดี รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2022-11-14
529

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (OLE) เชื่อมโยงงานด้านเกษตรและวิชาการ

2022-11-14
528

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

2022-11-12
527

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (S.S.B.T.C.)

2022-11-12
526

บริการรับทำบัตรเคลื่อนที่กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔

2022-11-12
525

ผอ.เขต มอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔

2022-11-12
524

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบาย สพฐ.

2022-11-10
523

กีฬาสีภายใน “กระสังเกมส์” ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-11-10
522

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2022-11-10
521

เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง

2022-11-08
520

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพผู้บริหารสถานศึกษา

2022-10-31
519

บริการรับทำบัตรเคลื่อนที่กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๕-๘

2022-10-31
518

ผอ.เขต มอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๕-๘

2022-10-31
517

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-10-31
516

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย จังหวัดบุรีรัมย์

2022-10-31
515

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมทำบุญกฐิน รักศรัทธาสามัคคี

2022-10-29
514

ผอ.เขต มอบนโยบายบุคลากรในสำนักงาน

2022-10-29
513

ผอ.เขต นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา

2022-10-29
512

บริการรับทำบัตรเคลื่อนที่กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน

2022-10-27
511

ผอ.เขต มอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน

2022-10-27
510

บริการรับทำบัตรเคลื่อนที่กลุ่มโรงเรียนชำนิ

2022-10-27
509

ผอ.เขต มอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนชำนิ

2022-10-27
508

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้บริการทำบัตรเคลื่อนที่

2022-10-26
507

ผอ.เขต มอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑-๘

2022-10-26
506

ชนะเลิศ คณิตคิดเร็ว ระดับประเทศ

2022-10-24
505

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

2022-10-20
504

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2022-10-19
503

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-10-19
502

การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา

2022-10-18
501

รับมอบเงินเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

2022-10-14
500

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

2022-10-13
499

แสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาแห่งใหม่

2022-10-13
498

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา

2022-10-13
497

กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2022-10-10
496

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑ แข่งขันเปิดโลกวิชาการสืบสานตำนานความเป็นเลิศ

2022-10-10
495

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรวิถีพุทธในสถานศึกษา “บุคลากรดี วิถีพุทธ” ประจำปี ๒๕๖๕

2022-10-09
494

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2022-10-09
493

แสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาแห่งใหม่

2022-10-09
492

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายผู้บริหารระดับสูง

2022-10-09
491

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๖ แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2022-10-09
490

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘ แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2022-10-07
489

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

2022-10-07
488

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียน

2022-10-07
487

แสดงความยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2022-10-06
486

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

2022-10-03
485

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.สุรินทร์ เขต ๓

2022-09-30
484

กิจกรรมแสดงความยินดีและส่งบุคลากรเกษียณอายุราชการ

2022-09-30
483

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแสดงความยินดี

2022-09-29
482

อ.ก.ต.ป.น. กลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านด่าน

2022-09-29
481

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โครงการพาน้องกลับมาเรียน

2022-09-29
480

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์และกลุ่มบ้านด่าน อบรมปฐมวัย

2022-09-26
479

ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-09-26
478

อ.ก.ต.ป.น. กลุ่มโรงเรียนอำเภอชำนิ

2022-09-26
477

เปิดโลกการศึกษา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกล สู่ศตวรรษแห่งอนาคต

2022-09-24
476

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2022-09-23
475

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ MOU กับ ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

2022-09-23
474

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2022-09-23
473

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ eMENSCR

2022-09-21
472

ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา

2022-09-21
471

การบริหารวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

2022-09-19
470

เกษียณเกียรติเกรียงไกร สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2022-09-17
469

โครงการ “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัย

2022-09-14
468

การติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

2022-09-13
467

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ

2022-09-13
466

การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ ร้อง เล่น เต้น อ่าน

2022-09-12
465

กลุ่มลำปลายมาศ ๓ อบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA

2022-09-10
464

ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา

2022-09-09
463

กลุ่มลำปลายมาศ ๓ จัดการแข่งขันทักษะเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2022-09-09
462

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

2022-09-08
461

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2022-09-07
460

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

2022-09-06
459

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การดูแลคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา

2022-09-05
458

เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ อบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA

2022-09-03
457

ประชุมปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมเรียนรู้จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน โดยบูรณาการใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL และ PLC

2022-09-03
456

อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งครู

2022-08-31
455

เปิดอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา

2022-08-31
454

ร่วมในพิธีเปิดงานและแสดงความยินดีครูดีเด่น CORDING Achievement Awards

2022-08-31
453

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

2022-08-31
452

โรงเรียนบ้านประคองชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีจังหวัดบุรีรัมย์

2022-08-31
451

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2022-08-26
450

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อน Assessment for Learning

2022-08-26
449

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2022-08-25
448

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-08-24
447

กีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๕

2022-08-24
446

เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 และติดตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ.

2022-08-24
445

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2022-08-23
444

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการติดตามสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

2022-08-23
443

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2022-08-23
442

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับศึกษานิเทศก์

2022-08-20
441

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเขตตรวจราชการที่ ๑๓

2022-08-19
440

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนสอนตามรูปแบบ Active Learning

2022-08-19
439

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2022-08-19
438

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2022-08-19
437

สพป.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดบุรีรัมย์

2022-08-13
436

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2022-08-12
435

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

2022-08-12
434

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน

2022-08-12
433

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สพท.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM

2022-08-12
432

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายประธานกลุ่มโรงเรียน

2022-08-10
431

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-08-10
430

การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา

2022-08-10
429

กลุ่มลำปลายมาศและกลุ่มชำนิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning แบบ Fundamental AL Training

2022-08-06
428

จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐานบูรณาการสะเต็มศึกษา

2022-08-06
427

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

2022-08-06
426

กลุ่มนโยบายและแผนภาคอีสาณเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบาย

2022-08-06
425

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

2022-08-06
424

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบาย เร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕

2022-08-06
423

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดซื้อ-จัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

2022-08-02
422

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป

2022-08-01
421

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training

2022-08-01
420

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

2022-07-29
419

เสริมเสร้างสมรรถนะผู้เรียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑

2022-07-27
418

การคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

2022-07-26
417

การคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2022-07-26
416

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจทางสายวิทยาศาสตร์

2022-07-26
415

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เตรียมความพร้อม PISA ๒๐๒๒

2022-07-23
414

การคัดเลือกหนังสือส่งเสริมรักการอ่านตามศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล

2022-07-21
413

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ

2022-07-20
412

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-07-20
411

การประเมินวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

2022-07-20
410

กีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๔

2022-07-20
409

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2022-07-18
408

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสถานีแก้หนี้ครู ผ่านระบบ ZOOM Meeting

2022-07-18
407

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ประชุมสามัญประจำปี

2022-07-08
406

Hinkhon English Camp

2022-07-07
405

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม สพฐ. ครบรอบ ๑๙ ปี

2022-07-07
404

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-07-06
403

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.

2022-07-05
402

การประชุมปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมและMOU ด้วยรูปแบบผสมผสาน

2022-07-04
401

การฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

2022-07-04
400

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “วันลูกเสือไทย”

2022-07-03
399

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ

2022-07-03
398

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป

2022-07-03
397

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑ วิเคราะห์ RT NT O-NET

2022-06-29
396

Zoom Cloud Meetings นักเรียนทุนเสมอภาค

2022-06-29
395

รับการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

2022-06-28
394

ร่วมพิธีเปิดโครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน

2022-06-27
393

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ปี ๒๕๖๕

2022-06-27
392

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์)

2022-06-25
391

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ เสริมสร้างพลังครูสู่คุณภาพการศึกษา

2022-06-25
390

การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน

2022-06-24
389

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2022-06-24
388

Zoom Meeting ส่งเสริมการอ่านศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล

2022-06-23
387

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมการถ่ายทอดสด Active Learning Online

2022-06-23
386

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘ ประชุมรับนโยบาย “ผอ.เขต พบเพื่อนครู”

2022-06-23
385

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

2022-06-23
384

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

2022-06-20
383

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการสอบพนักงานราชการทั่วไป

2022-06-18
382

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-17
381

การคัดเลือกสถานศึกษาละครูต้นแบบเพื่อรับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๕

2022-06-17
380

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบพนักงานราชการทั่วไป

2022-06-17
379

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

2022-06-17
378

ประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ผ่านระบบ Zoom Meeting

2022-06-17
377

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2022-06-17
376

แสดงความยินดีแชมป์วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล

2022-06-17
375

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

2022-06-14
374

อนุบาลลำปลายมาศคว้าแชมป์ประเทศไทย วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

2022-06-10
373

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ZOOM Meeting MOE Safety Center

2022-06-09
372

ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบ Video Conference

2022-06-08
371

กลุ่มบ้านด่าน ๑ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-06-08
370

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

2022-06-08
369

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2022-06-08
368

การประชุมแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

2022-06-06
367

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้กำลังใจครอบครัวบุคลากรเสียชีวิต

2022-06-06
366

เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามโรงเรียนคุณภาพชุมชน

2022-06-02
365

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

2022-06-02
364

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2022-06-02
363

ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2022-05-31
362

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

2022-05-30
361

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครพนักงานราชการผ่านระบบออนไลน์

2022-05-28
360

กลุ่มลำปลายมาศ ๒ วิเคราะห์ สังเคราะห์ RT NT O-NET พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-05-28
359

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

2022-05-28
358

รับมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกสนวน

2022-05-26
357

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

2022-05-26
356

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมโครงการ Back to school

2022-05-26
355

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Inclusive school

2022-05-24
354

ผอ.เขต เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

2022-05-21
353

ผอ.เขต มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ

2022-05-21
352

กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ พัฒนาครูภาษาไทย

2022-05-21
351

รับมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองม้า

2022-05-20
350

การประกวดผลงาน Best Practices SMART BR ONE MODEL

2022-05-20
349

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

2022-05-20
348

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-05-20
347

การสอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพชุมชน

2022-05-20
346

เยี่ยมให้กำลังใจ ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-05-17
345

คว้าแชมป์วิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๒

2022-05-15
344

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามเขตตรวจราชการที่ ๑๓

2022-05-13
343

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-05-13
342

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

2022-05-11
341

ขับเคลื่อนกระบวนการ Active Learning การศึกษาปฐมวัย

2022-05-11
340

พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

2022-05-10
339

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2022-05-09
338

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Video Conference

2022-05-09
337

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-05-07
336

กีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓

2022-05-07
335

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ S.S.A.T.C.

2022-05-07
334

การออกแบบจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

2022-05-03
333

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

2022-05-03
332

ประชุมทางไกล ระบบ Video Conference

2022-05-03
331

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

2022-05-02
330

ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (Coding) สู่ความเป็นเลิศ ผ่านระบบออนไลน์

2022-04-30
329

การสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดระดับปฐมวัย

2022-04-30
328

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑”

2022-04-28
327

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งครูชาวต่างชาติในโรงเรียนคุณภาพชุมชน

2022-04-27
326

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย

2022-04-22
325

การสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง

2022-04-21
324

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ

2022-04-21
323

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑

2022-04-20
322

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-04-20
321

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

2022-04-19
320

ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

2022-04-18
319

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ A.L.T.C.

2022-04-18
318

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

2022-04-12
317

สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์

2022-04-12
316

มอบนโยบายในสถานการณ์ COVID-19

2022-04-12
315

การประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

2022-04-11
314

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)

2022-04-11
313

การคัดเลือก Best Practice ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานการณ์ COVID-19

2022-04-11
312

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสถานีแก้หนี้ครู ผ่านระบบ Video Conference

2022-04-11
311

ZOOM Meeting การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

2022-04-11
310

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์

2022-04-05
309

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม Video Conference

2022-04-05
308

ประชุม PMQA ๔.๐ ผ่านระบบ ZOOM Meeting

2022-04-01
307

การติดตาม อ.ก.ต.ป.น. ระดับกลุ่มโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2022-03-31
306

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2022-03-31
305

ซักซ้อมกลุ่มโรงเรียนในการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)

2022-03-30
304

ต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ ๔๓ ตำแหน่ง

2022-03-30
303

ร่วมปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒

2022-03-30
302

O-NET เต็ม ๑๐๐ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2022-03-29
301

ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียน

2022-03-28
300

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19

2022-03-28
299

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม School MIS ผ่านระบบออนไลน์

2022-03-28
298

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

2022-03-23
297

การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มลำปลายมาศ ๔

2022-03-23
296

การคัดเลือกสื่อ นวัตกรรม ด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2022-03-23
295

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Smart br One

2022-03-22
294

เปิดบ้านวิชการ “OPEN HOUSE 2022” โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

2022-03-18
293

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2022-03-18
292

โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑

2022-03-18
291

ค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี

2022-03-16
290

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ๑๘ อัตรา

2022-03-16
289

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม ก.ต.ป.น.

2022-03-15
288

ร่วมพิธีมอบอาคารราชพฤกษ์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

2022-03-14
287

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมสร้างความเข้าใจโรงเรียนคุณภาพ

2022-03-11
286

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมิน KRS

2022-03-11
285

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-03-10
284

ศึกษานิเทศก์ประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

2022-03-10
283

การประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านระบบ ZOOM

2022-03-09
282

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะจาก สพป.ยโสธร เขต ๑ ศึกษาดูงานค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญา นุสาสน์)

2022-03-09
281

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์

2022-03-09
280

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด

2022-03-07
279

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

2022-03-04
278

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะติดตามการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

2022-03-04
277

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒

2022-03-03
276

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามการประเมิน RT ชั้น ป. ๑

2022-03-03
275

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

2022-03-02
274

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานมอบนโยบาย

2022-03-01
273

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน NT , RT ผ่านระบบ ZOOM

2022-03-01
272

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

2022-02-25
271

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2022-02-25
270

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

2022-02-25
269

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการจัดสอบ RT , NT ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2022-02-25
268

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการทดสอบ PRE RT, PRE NT

2022-02-24
267

ต้อนรับคณะติดตามการใช้พื้นที่ป่าไม้ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์)

2022-02-24
266

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายผ่านระบบ ZOOM Meeting

2022-02-22
265

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ PA (Performance Agreement)

2022-02-22
264

การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพชุมชน

2022-02-21
263

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา “มุ่งประสาน ทำความดี ด้วยหัวใจ”

2022-02-21
262

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

2022-02-18
261

วันครู เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิ ประจำปี ๒๕๖๕

2022-02-17
260

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2022-02-17
259

การรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๒

2022-02-17
258

โรงเรียนบ้านหนองผักโพดจัดกิจกรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวัน วันมาฆบูชา

2022-02-15
257

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบาย

2022-02-15
256

กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๕

2022-02-14
255

พิธีทำบุญฉลองอาคารเรียนปฐมวัย “อาคารประชารวมใจ”

2022-02-14
254

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป

2022-02-14
253

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2022-02-13
252

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษา

2022-02-10
251

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครอบเด็กให้ปลอดภัย ชุมชนร่วมใจดูแล

2022-02-10
250

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ผ่านระบบ ZOOM

2022-02-10
249

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่าน ZOOM Meeting

2022-02-09
248

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2022-02-09
247

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำข้อมูลย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒

2022-02-09
246

ประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-02-09
245

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับศูนย์สอบ

2022-02-08
244

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจที่ ๑๓

2022-02-08
243

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะทำงานการจัดสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบ

2022-02-07
242

ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

2022-02-06
241

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

2022-02-05
240

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย

2022-02-04
239

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เกมส์

2022-02-04
238

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-02-02
237

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขอทุนอุดหนุนของสมาคมราชกรีฑาสโมสร

2022-02-02
236

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุม Video Conference

2022-02-02
235

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2022-01-31
234

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมออนไลน์จัดทำเครื่องมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2022-01-28
233

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วย

2022-01-26
232

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

2022-01-25
231

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE

2022-01-25
230

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สัมมนางานวิชาการ

2022-01-25
229

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล ZOOM eMENSCR

2022-01-21
228

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม Video Conference ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบครูผู้ช่วย

2022-01-19
227

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-01-19
226

การขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเองสู่ความเป็นเลิศ

2022-01-18
225

โครงการอบรมครูระดับประถมศึกษา ตามกรอบ CEFR พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

2022-01-18
224

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมสอบครูผู้ช่วย

2022-01-17
223

๑๗ มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

2022-01-17
222

พิธีสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม น้อมนำจิตใจ

2022-01-16
221

คุรุมิตรรักศรัทธา กลุ่มโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ

2022-01-16
220

วันครู จังหวัดบุรีรัมย์ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

2022-01-16
219

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

2022-01-14
218

การจัดทำคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2022-01-14
217

การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กในสถานการณ์โควิด-19

2022-01-12
216

สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการในสถานศึกษา

2022-01-12
215

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระบบ ZOOM

2022-01-10
214

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงาน Smart BR ONE Model

2022-01-06
213

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรและมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่น

2022-01-05
212

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่บรรจุใหม่

2021-12-28
211

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัด

2021-12-27
210

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม Conference การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2021-12-27
209

การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2021-12-27
208

ศึกษานิเทศก์ประชุมออนไลน์ รับนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2021-12-27
207

โครงการค่ายอาสา พัฒนชุมชน

2021-12-25
206

เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

2021-12-24
205

การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2021-12-24
204

การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2021-12-23
203

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2021-12-22
202

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

2021-12-21
201

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

2021-12-21
200

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สร้างเครื่องมือนิเทศพัฒนาสู่ความเป็นเลิศยกระดับคุณภาพการศึกษา

2021-12-20
199

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียน

2021-12-20
198

การพัฒนาศักยภาพแกนนำ วัยเรียน วัยรุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

2021-12-20
197

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานฌาปณกิจธุรการโรงเรียน

2021-12-19
196

กลุ่มลำปลายมาศ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ PA

2021-12-19
195

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน PBL

2021-12-18
194

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจอาคารเรียน

2021-12-17
193

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม ก.ต.ป.น. ผ่าน ZOOM

2021-12-16
192

การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

2021-12-15
191

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและเปิดป้ายอาคารตรีศึกษา

2021-12-15
190

ประชุมร่วมกันออกแบบวางแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน

2021-12-14
189

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา

2021-12-14
188

กีฬาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ VS สพป.สุรินทร์ เขต ๓

2021-12-13
187

โครงการเสืออาสา พัฒนาโรงเรียน น่าอยู่เพื่อน้อง

2021-12-12
186

คว้าแชมป์โลกมวยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก ๓๐ กก. ชาย-หญิง

2021-12-10
185

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับ รองเลขาธิการ กพฐ.

2021-12-09
184

การประชุมสมัยสามัญสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย

2021-12-09
183

ผอ. เขต มอบนโยบาย สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ

2021-12-08
182

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

2021-12-05
181

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

2021-12-05
180

ผอ.เขต มอบนโยบาย สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำเภอบ้านด่าน

2021-12-03
179

ผอ.เขต มอบนโยบาย สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำเภอชำนิ

2021-12-02
178

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2021-12-01
177

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

2021-12-01
176

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

2021-12-01
175

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด

2021-11-29
174

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม eMENSCR ผ่านโปรแกรม ZOOM

2021-11-26
173

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

2021-11-26
172

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและเคารพศพคุณแม่ใส นอนา

2021-11-25
171

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

2021-11-25
170

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2021-11-25
169

พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔

2021-11-25
168

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

2021-11-24
167

อนุบาลลำปลายมาศ คว้าแชมป์วอลเลย์บอกลีก รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

2021-11-22
166

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันลอยกระทง

2021-11-19
165

สืบสานประเพณีไทย ในวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๔

2021-11-19
164

การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔

2021-11-19
163

มอบนโยบาย สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๕-๘

2021-11-18
162

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้บริการทำบัตรเคลื่อนที่

2021-11-17
161

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่น

2021-11-17
160

ผอ.เขต มอบนโยบาย กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔

2021-11-17
159

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19

2021-11-16
158

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

2021-11-16
157

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียน

2021-11-15
156

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ PA ผ่านระบบ webex

2021-11-15
155

คว้าแชมป์มวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย รางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุ ๑๐-๑๑ ปี

2021-11-09
154

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการธรรมศาสตร์บุรีรัมย์ ปันน้ำใจให้เด็กดี ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔

2021-11-09
153

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง

2021-11-09
152

ผอ.เขต ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

2021-11-05
151

กลุ่มลำปลายมาศ ๓ อบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA

2021-11-05
150

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มลำปลายมาศ

2021-11-04
149

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2021-11-04
148

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

2021-11-04
147

ผอ.เขต ต้อนรับคณะ มมส.บุรีรัมย์ รุ่นที่ ๑

2021-11-04
146

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

2021-11-03
145

ผอ.เขต มอบนโยบายประธานกลุ่มโรงเรียน

2021-11-02
144

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนต้อนรับวันเปิดเทอม

2021-11-01
143

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2021-11-01
142

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

2021-10-29
141

โครงการฝึกบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : PA

2021-10-29
140

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒

2021-10-29
139

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2021-10-28
138

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

2021-10-27
137

ผอ.เขต มอบนโยบายบุคลากรในสำนักงาน

2021-10-27
136

การสัมมนางานวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

2021-10-26
135

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-10-26
134

การฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

2021-10-26
133

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม สกสค.

2021-10-20
132

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

2021-10-19
131

ผอ.เขต นำทีมผู้บริหารเข้าพบ อดีต รมว.คมนาคม การปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ

2021-10-19
130

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม กศจ.

2021-10-18
126

การคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

2021-10-17
125

สถานศึกษาร่วมการจัดตั้งศูนย์รับวัคซีนโควิด-19

2021-10-15
124

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

2021-10-15
123

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการศึกษาวิจัย ระยะที่ ๓

2021-10-15
118

ผอ.เขต มอบนโยบายผู้บริหารในสำนักงาน

2021-10-12
117

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2021-10-12
116

ยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายฉลาด สาโยธา

2021-10-07
115

ประชุมคณะกรรมดำเนินการศึกษาวิจัยการศึกษาศึกษาในถานการณ์โควิด-19 ระยะที่ ๒

2021-10-05
112

“ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2021-09-30
111

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ปี ๒๕๖๔

2021-09-29
109

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมออนไลน์การตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓

2021-09-28
108

รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔

2021-09-27
107

พิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online”

2021-09-24
106

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัด PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

2021-09-23
105

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธแบบ Active Learning ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

2021-09-23
104

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

2021-09-23
103

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C๔T)

2021-09-21
102

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ

2021-09-21
101

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19

2021-09-20
100

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลผ่านสื่อออนไลน์โปรแกรม ZOOM

2021-09-20
99

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ

2021-09-20
98

การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online

2021-09-18
97

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำรายงานการสังเคราะห์งานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

2021-09-18
96

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒

2021-09-17
95

การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

2021-09-17
94

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference

2021-09-17
93

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด หน่วยจังหวัด ๒

2021-09-16
92

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบ Webex.com

2021-09-16
91

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต

2021-09-15
90

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารระดับสูงในสำนักงาน

2021-09-15
89

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ผ่านระบบ Video Conference

2021-09-14
88

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

2021-09-10
86

โรงเรียนจ่ายเงินมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท

2021-09-07
85

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศติดตามผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

2021-09-07
84

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-09-06
83

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพิ่มขีดความสามารถเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2021-09-06
82

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมวางแผน ออกแบบ จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ โควิด-19

2021-09-02
81

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อออนไลน์การบริหารงานบุคคล

2021-09-02
80

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานเขตและแผนปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือน

2021-09-01
79

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ผ่านระบบ WebEx

2021-08-31
78

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์

2021-08-30
77

การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค

2021-08-28
76

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับและแสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

2021-08-27
75

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-08-27
74

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

2021-08-26
73

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM

2021-08-26
72

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

2021-08-25
71

การเสนอผลงานชุดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19

2021-08-24
70

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาการอ่าน การเขียน ชั้น ป.๑ "ด้วย ๕ Main Activities"

2021-08-23
69

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดในสถานศึกษา

2021-08-23
68

สถานศึกษาร่วมมอบสิ่งของเวชภัณฑ์ให้ศูนย์พักคอยโควิด-19

2021-08-20
67

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

2021-08-20
66

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-08-19
65

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

2021-08-19
63

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลบริหารบุคคล ๕ เขตพื้นที่การศึกษา

2021-08-17
62

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา”

2021-08-16
61

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบ ZOOM ความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน

2021-08-13
60

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปฐมวัยและมัธยม

2021-08-13
59

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.๓-๖

2021-08-11
58

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

2021-08-11
57

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ Conference รับนโยบาย สพฐ.

2021-08-11
56

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

2021-08-10
55

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมสำรวจข้อมูลและจัดประเภทโรงเรียน

2021-08-09
54

พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ “อาคารเศวตปทุม”

2021-08-09
53

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

2021-08-02
52

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-08-02
51

มอบกล้าไม้ให้โรงเรียน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

2021-07-30
50

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2021-07-30
48

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2021-07-29
47

๒๘ กรกฎาคม รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

2021-07-28
46

รร.อนุบาลลำปลายมาศ จัดทำเตียงสนามมอบให้ รพ.ลำปลายมาศ

2021-07-28
45

ผอ. เขต มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-๑๙

2021-07-27
44

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนประเมินสถานการณ์โควิด-๑๙

2021-07-23
43

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

2021-07-21
42

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ร่วมกับโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล มอบสิ่งของศูนย์กักกันและโรงพยาบาลสนาม Cluster บ้านเสม็ด

2021-07-20
41

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ Online

2021-07-20
40

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓

2021-07-19
39

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2021-07-19
38

ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมคณะทำงานการคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓

2021-07-16
37

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคลินิกออนไลน์ KRS

2021-07-15
35

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

2021-07-15
34

โครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปี ๒๕๖๔

2021-07-12
33

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร.

2021-07-09
32

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

2021-07-08
31

การพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูจังหวัดบุรีรัมย์

2021-07-07
30

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาในรอบ ๖ เดือน

2021-07-06
28

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2021-07-06
27

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ระดมสมองออกแบบ “1 PDR MODEL”

2021-07-06
25

การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2021-07-05
24

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-07-02
23

รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจสอบสถานที่กักตัวโควิด-19

2021-07-01
22

ผอ.เขต ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบายแก้ปัญหา การอ่าน การเขียน

2021-06-30
21

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-06-30
20

การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ ปีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

2021-06-28
19

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

2021-06-26
18

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น ครูแกนนำชั้น ป.๑-๓

2021-06-25
17

ผอ.เขต พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓

2021-06-25
11

การประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

2021-06-24
10

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2021-06-24
9

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น โครงการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง+++

2021-06-22
8

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาภาษาไทย คณิตศาสตร์ กระบวนการ “ชง ซ้ำ ย้ำ แชร์”

2021-06-17
7

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศ ติดตามการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL&PLC

2021-06-16
6

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

2021-06-14
5

ครู สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

2021-06-12
4

โรงเรียนประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวนโยบายก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564

2021-06-12
3

กองทัพบก ดูแลห่วงใย … ใส่ใจประชา “ทหารจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน”

2021-06-10
2

การประชุมทบทวนแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

2021-06-10
1

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลรับนโยบาย รมต. ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2021-06-09
ที่ หัวข้อ วันที่

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 7
เมื่อวาน 205
เดือนนี้ 5,897
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,775
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,883