Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกวดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

2021-09-27   จำนวนการดู 519 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com เพื่อนำสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและสะท้อนการเรียนรู้เพื่อนำสู่การประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต โดยผ่านกระบวนการคิด เน้นการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ การมีวินัย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวเด็กอย่างยั่งยืน โดยมี นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานฯ


การประกวดกิจกรรมต่อต้านทุจริตประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งประกอบด้วย (๑) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร ครู จำนวน ๒๔ คน (๒) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๗ ทีม ณ หอประชุมพิมานพรหม (๓) กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ ทีม ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี (๔) กิจกรรมหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม จำนวน ๕ ทีม ณ ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เสมอภาคและเป็นะรรม รวมทั้งฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะนำมาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประกวดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตในรูปแบบออนไลน์ขึ้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 69
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,905