Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต”

2022-08-06   จำนวนการดู 432 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ของโรงเรียน และเพื่อการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ การดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี ๔.๐) , กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครู ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบโครงการ , กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต , กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) , กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สร้างคำนิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วิทยากร ดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี


ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่งคนดี ดำรงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคม ที่มีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศชาติอย่างยั่งยืน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 178
เมื่อวาน 211
เดือนนี้ 9,959
เดือนก่อนหน้า 14,088
ปีนี้ 24,047
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 360,326