Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

การประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต

2024-06-17   จำนวนการดู 203 ครั้ง

 

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยม ไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียงและปราบปรามการทุจริต ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไม่ทนต่อการทุจริต

 

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยม ไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียงและปราบปรามการทุจริต ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้ได้ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่กำหนดไว้ว่า ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต โดยมี นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติฯ และนางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) กล่าวรายงาน


นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรยายพิเศษ การทุจริต เป็นปัญหาใหญ่ที่กัดกินสังคมไทย ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง หนึ่งแนวทางสำคัญคือการปลูกฝังค่านิคม “ไม่ทนต่อการทุจริต” และ “พอเพียง” แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เริ่มต้นแต่สถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียนและเยาวชน เยาวชนเปรียบเสมือนต้นกล้าของชาติ อนาคตของประเทศชาติ ขึ้นอยู่กับพวกเขา การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ จัดขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาร ได้เรียนรู้ เข้าใจ ปฏิบัติและร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต


การประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยม ไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิตคิดพอเพียงและปราบปรามการทุจริต เป็นเวทีให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ และร่วมกันสร้างสังคมไทยให้ปราศจากการทุจริต การส่งเสริมให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่ง คนดี ดำรงชีวิตสอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคม อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้สังคมไทยมีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตของประเทศอย่างยั่งยืน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 141
เมื่อวาน 402
เดือนนี้ 5,600
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 82,369
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 418,611