Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2024-05-14   จำนวนการดู 25 ครั้ง

 

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน ๑๒ อัตรา โดยขอให้ยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ จำนวน ๑๒ อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพบปะแสดงความยินดีพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงกฎเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ ข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่าขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนี้ จรรยาบรรณต่อตนเอง : ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ : ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ : ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่เท่าเทียมกัน ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ : พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และจรรยาบรรณต่อสังคม พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


พร้อมนี้ต้องมีความเป็นครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู ปกป้อง คุ้มครอง ดูแลความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน มีความเมตตา มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสำรวม ทั้งการกระทำและวาจา มีความขยันหมั่นเพียร อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้เสียสละ จิตอาสา ดูแลเอาใจใส่มีความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของลูกศิษย์ รู้จักหน้าที่ ครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนบ่มเพาะให้ลูกศิษย์เป็นคนดีของสังคม เพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 204
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,094