Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น ครูแกนนำชั้น ป.๑-๓

2021-06-25   จำนวนการดู 327 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น ของครูแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ตามโครงการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น ของครูแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ตามโครงการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง เพื่อให้ครูแกนนำในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่เป็นวิทยากรแกนนำและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น โดยใช้กระบวนการ ชง ซ้ำ ย้ำ แชร์ ครูมีนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) และการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ผู้อบรมประกอบด้วย ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จำนวน ๔๐ คน วิทยากร คณะศึกษานิเทศก์ จากสพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย “เด็กไทย วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยตั้งเป้าหมายความสำเร็จไว้ ดังนี้ (๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ทุกคนอ่านออกเขียนได้ (๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ อ่านคล่องเขียนคล่อง (๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และมีโครงการคิดเลขเป็น โดยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนช่วยเร่งพัฒนานักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขให้คิดเลขเป็น ซึ่งครูผู้สอนจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้การดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อให้แก้ปัญหาได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น ของครูแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ตามโครงการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 119
เมื่อวาน 536
เดือนนี้ 8,062
เดือนก่อนหน้า 13,280
ปีนี้ 47,175
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 383,395