Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Inclusive school

2022-05-24   จำนวนการดู 331 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม (Inclusive school) ) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม สามารถจัดการเรียนรวมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ คงเสนา รอง ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม (Inclusive school) เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคในโรงเรียนจัดการเรียนรวม (Inclusive school) พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม สามารถจัดการเรียนรวมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวม ศึกษานิเทศก์ และนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓๐ คน บุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด ร่วมวางแผนการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิเการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ ในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล


นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิเการ ตามกฎกระทรวง กำหนดกลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น


เพื่อเป็นการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม เป็น “ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม” เพื่อให้การขับเคลื่อนตามนโยบายดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม (Inclusive school)

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 182
เมื่อวาน 211
เดือนนี้ 9,959
เดือนก่อนหน้า 14,088
ปีนี้ 24,047
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 360,330