Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

2022-05-30   จำนวนการดู 346 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ครูที่บรรจุใหม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง นำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่การเป็นครูมืออาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนของชาติต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพครู มีจิตสำนึกของความเป็นครูอยู่ในจิตใจ มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณลักษณะครูที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน สำหรับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมต่อไป โดยมีครูที่บรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วยเข้ารับการพัฒนา จำนวน ๑๒๙ คน วิทยากร นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าว ข้าราชการบำนาญ อดีตครูเชี่ยวชาญ โรงเรียอนุบาลแคนดง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักโพด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาครู เพราะครูเป็นผู้บ่มเพาะเด็ก ๆ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ และเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต จึงได้จัดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพขึ้นมาในครั้งนี้ เพราะครูจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเสริมวินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ให้แก่ข้าราชการครู เพื่อชี้บอกแนวทางและความคิดที่ถูกต้องและสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จะต้องประสบในสถานการณ์ต่าง ๆ และเพื่อให้ครูผู้ช่วยได้ใช้สติปัญญา พิจารณาตนในการตรวจสอบและทดสอบตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นครู ประกอบกับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้ครูผู้ได้รับการบรรจุใหม่และแต่งตั้งเข้ารับการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 213
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,103