Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

2022-06-14   จำนวนการดู 351 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ การนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างสื่อ นวัตกรรม เครื่องมีนิเทศยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างสื่อ นวัตกรรม เครื่องมือนิเทศ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ พัฒนารูปแบบการนิเทศ จัดทำนวัตกรรม ส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมดำเนินการรายงานและสรุปข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศ ติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗ คน ประชุมระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ดังนั้น กระบวนการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาครูและคุณภาพผู้เรียน เป้าหมายการนิเทศการศึกษาเพื่อช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนที่เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องการส่งเสริมระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน


การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร และกระบวนการนิเทศการศึกษา จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องร้อยรัดกันทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดทำเครื่องมือนิเทศและแผนการนิเทศขึ้นทุกภาคเรียน เพื่อนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยยึดแนวคิดและหลักของการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน การจัดทำเครื่องมือนิเทศและแผนปฏิบัติการนิเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีการสะท้อนผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ข้อมูลการดำนเนงานจะสะท้อนผลความสำเร็จ จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ต้องพัฒนา ที่ทุกฝ่ายจะใช้เป็นสารสนเทศ เพื่อนำไปประกอบการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมได้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 107
เมื่อวาน 558
เดือนนี้ 7,857
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 72,735
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 408,943