Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ประชุมสามัญประจำปี

2022-07-08   จำนวนการดู 355 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา พร้อมสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มลำปลายมาศ ๔ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลการดำเนินงานพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ และยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมความรัก ความผูกพัน ความสมัครสมานสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในกลุ่มลำปลายมาศ ๔ วิทยากรบรรยาย นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักโพด นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาลในด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็น คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นจุดเน้นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาครูในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นองค์กรขับเคลื่อนทางการศึกษา ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ พัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นในวันนี้ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มลำปลายมาศ ๔ ร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๙๗ คน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 117
เมื่อวาน 536
เดือนนี้ 8,062
เดือนก่อนหน้า 13,280
ปีนี้ 47,175
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 383,393