Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เตรียมความพร้อม PISA ๒๐๒๒

2022-07-23   จำนวนการดู 301 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เตรียมความพร้อม PISA ๒๐๒๒

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) ๒๐๒๒ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อให้ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานระบบ PISA Style Online Testing และเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบในระบบ PISA Style Online Testing ได้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๖๔ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายกิตติมศักดิ์ โตหนึ่ง , นางสาวชลีพร ตาทอง , นางสาวสุขิตา แป้นนางรอง จากโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ อำเภอลำปลายมาศ , นางสาว สุกัลยา โพธิงาม จากโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Program for International Student Assessment หรือ PISA) มาตั้งแต่ PISA ๒๐๐๐ จนถึงปัจจุบัน ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชน มีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันนี้มีประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วม PISA มากกว่า ๘๐ ประเทศ


สำหรับ PISA ๒๐๒๒ ที่จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีอายุ ๑๕ ปี คือ นักเรียนที่เกิดระหว่าง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยใช้โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าหลักสูตรในโรงเรียน โดยประเมินให้ครอบคลุม ๓ ด้าน ได้แก่ ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๖๐ , ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ร้อยละ ๒๐ และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๒๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) ๒๐๒๒

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 173
เมื่อวาน 211
เดือนนี้ 9,959
เดือนก่อนหน้า 14,088
ปีนี้ 24,047
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 360,321