Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

2022-08-06   จำนวนการดู 257 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบบูรณาการความรู้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการ Active Learning สำหรับครูผู้สอนชั้นปฐมวัย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑

 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบบูรณาการความรู้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการ Active Learning สำหรับครูผู้สอนชั้นปฐมวัย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันออกแบบ วางแผน สร้างนวัตกรรมและนำไปปฏิบัติพัฒนานักเรียนให้ได้รับทั้งความรู้ พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาทักษะ ในด้านต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CIVID-19) ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ รวมไปถึงการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งได้รับความเครียดจากากรที่โรงเรียนต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากเรียนที่โรงเรียน เปลี่ยนเป็นมาเรียนที่บ้าน รวมถึงความไม่พร้อมในบรรยากาศทางการเรียน ทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมา การจัดการเรียนการสอนไม่อาจตอบโจทย์การพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือความต้องการในรายบุคคล ทำให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์


กลุ่มโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ๑ นำโดย นายทองใบ สะอาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบบูรณาการความรู้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการ Active Learning สำหรับครูผู้สอนชั้นปฐมวัย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
เดือนนี้ 2,999
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,501
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,499