Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์และกลุ่มบ้านด่าน อบรมปฐมวัย

2022-09-26   จำนวนการดู 312 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการสมวัยและมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ (ร้อง เล่น เต้น อ่าน) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ครูปฐวัยกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการสมวัยและมีทักษะพื้นฐาน ในการเรียนรู้ (ร้อง เล่น เต้น อ่าน) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ครูปฐวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๘ และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑-๒ ณ หอประชุม บัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย และมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ Active Learning สถานศึกษาและครู มีแนวปฏิบัติพื้นฐานนำไปใช้วางแนวทางในการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กในช่วงปฐมวัย ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง จากกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๘ กลุ่มบ้านด่าน ๑-๒ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๐ คน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยร่วมกับเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอบ้านด่าน ได้ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY เรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล สร้างให้เด็กมีคุณลักษณะมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 213
เมื่อวาน 246
เดือนนี้ 7,355
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 59,789
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 396,103