Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์และกลุ่มบ้านด่าน อบรมปฐมวัย

2022-09-26   จำนวนการดู 188 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการสมวัยและมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ (ร้อง เล่น เต้น อ่าน) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ครูปฐวัยกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการสมวัยและมีทักษะพื้นฐาน ในการเรียนรู้ (ร้อง เล่น เต้น อ่าน) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ครูปฐวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๘ และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑-๒ ณ หอประชุม บัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย และมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ Active Learning สถานศึกษาและครู มีแนวปฏิบัติพื้นฐานนำไปใช้วางแนวทางในการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กในช่วงปฐมวัย ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง จากกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๘ กลุ่มบ้านด่าน ๑-๒ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๐ คน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยร่วมกับเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอบ้านด่าน ได้ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY เรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล สร้างให้เด็กมีคุณลักษณะมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 354
เมื่อวาน 662
เดือนนี้ 10,035
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 104,338
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 298,515