Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ.เขต มอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑-๘

2022-10-26   จำนวนการดู 139 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑-๘ เพื่อพบปะ มอบนโยบายการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑-๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (สพม.บุรีรัมย์) เพื่อพบปะ มอบนโยบาย และชี้แจงแนวทาง จุดเน้น บทบาทหน้าที่ กรอบภารกิจที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มลำปลายมาศ ๑-๘ จำนวน ๖๐๐ คน โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม


ในการนี้ นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้พบปะและให้แนวคิดในการดำเนินชีวิต การบริหารจัดการตนเอง ๓ ประการ คือ บริหารเศรษฐกิจของตนเองให้ได้ อยู่อย่างพอเพียง บริหารสภาพจิตใจของตนเอง เปลี่ยนมุมมอง แนวคิดที่ทำให้จิตใจสงบสุข บริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง สังคม มีมิตรที่ดี เพื่อให้การดำเนินชีวิตในสังคมราบรื่นและมีความสุข บนพื้นฐานกรอบแนวคิด การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียง คำว่า พอเพียง คือ การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยยึดหลักสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ มีภูมิคุ้มกันที่ดี


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ชี้แจงถึงภารกิจกรอบขอบข่ายงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อให้ครูและบุคลกรทางการศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และเกิดความเข้าใจทำให้การประสานงานหรือเข้าถึงข้อมูลสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเป็นหน่วยที่ช่วยส่งเสริมเติมเต็มให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้ ๑๐๐% ห้องเรียนต้องปราศจากเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้


คณะวิทยากร นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางวิลาวัลย์ ตาละคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ชี้แจงข้อราชการ ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มงาน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเพื่อให้การประสานงานและการเข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็ว ด้านการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดสรรอัตรากำลัง การทำผลงานวิทยฐานะ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของทางราชการ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 267
เมื่อวาน 357
เดือนนี้ 2,500
เดือนก่อนหน้า 9,325
ปีนี้ 62,116
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 256,206