Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาการอ่าน การเขียน ชั้น ป.๑ "ด้วย ๕ Main Activities"

2021-08-23   จำนวนการดู 423 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ระดับชั้น ป.๑ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) “ด้วย ๕ Main Activities” ผ่านระบบออนไลน์

 

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) “ด้วย ๕ Main Activities” ผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ (๑) จัดสื่อ “ชุดการเรียนการสอนแกนกลาง” ใน ๓ กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และการบูรณาการทักษะชีวิต (๒) การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก โดยดูที่จำนวนนักเรียน ไม่จำกัดสถานที่ เวลา ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและครูผู้สอน และต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน (๓) เปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียน เปลี่ยนผู้ปกครองเป็นครู (๔) ครูอาสาในชุมชน และ (๕) การวัดประเมินผลที่หลากหลาย การวัดและประเมินผลตามบริบทการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ นายภัทรพล ชุมสาย ปฏิบัติหน้าทีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายธนกฤต ปัจจัย เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 8
เมื่อวาน 205
เดือนนี้ 5,897
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,775
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,884