Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนงานแนะแนวส่งเสริมทักษะชีวิต

2023-09-18   จำนวนการดู 53 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน ๖๔ โรงเรียน ณ ห้องประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีแนวทางศึกษาหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) และสร้างเครือข่ายครูแนะแนวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ให้ครูได้รับความรู้ในการจัดบริการแนะแนวให้กับนักเรียน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และคณะครู คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการฯ


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานแนะแนวและกิจกรรมแนะแนว โดยได้มีการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้มีทางเลือก ในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียน ๓ ด้าน คือ แนะแนวด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ส่วนตัวและสังคม ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวและนำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวไปจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งการแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นกระบวนการที่สร้างเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน


มีทักษะการดำเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท รวมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทักษะชีวิตจึงเป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่าง รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต รวมไปถึงศึกษาแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีพและการมีงานทำอันจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านอาชีพให้กับนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ต่อไป

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 325
เมื่อวาน 574
เดือนนี้ 804
เดือนก่อนหน้า 12,329
ปีนี้ 107,436
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 301,584