Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกวดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

2021-09-27   จำนวนการดู 556 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com เพื่อนำสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและสะท้อนการเรียนรู้เพื่อนำสู่การประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต โดยผ่านกระบวนการคิด เน้นการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ การมีวินัย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวเด็กอย่างยั่งยืน โดยมี นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานฯ


การประกวดกิจกรรมต่อต้านทุจริตประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งประกอบด้วย (๑) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร ครู จำนวน ๒๔ คน (๒) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๗ ทีม ณ หอประชุมพิมานพรหม (๓) กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ ทีม ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี (๔) กิจกรรมหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม จำนวน ๕ ทีม ณ ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เสมอภาคและเป็นะรรม รวมทั้งฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะนำมาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประกวดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตในรูปแบบออนไลน์ขึ้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 3
เมื่อวาน 175
เดือนนี้ 3,174
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,676
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,502