Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

2021-05-31   จำนวนการดู 559 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้นวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมรับฟังคำชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการรายงานแต่ละตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานตลอดจนการประเมินระบบงานโดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ ติดตามการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการนำเข้าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมินและวางแผนในการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการประเมินในประเด็นตัวชี้วัดต่างๆ พร้อมมอบหมายภารกิจ ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 77
เมื่อวาน 175
เดือนนี้ 3,174
เดือนก่อนหน้า 12,089
ปีนี้ 133,676
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 327,576