เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พบเพื่อนครู ด้วยระบบทางไกล เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาแก่ข้าราชการครูก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑

……..เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานเปิดการประชุม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พบเพื่อนครู “สวัสดีคุณครู : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่คุณภาพการศึกษาที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อมอบนโยบาย จุดเน้นการจัดการศึกษา สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑   โดย เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้เกียรติบันทึกเทปเพื่อพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนว่า โรงเรียนต้องทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต คือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการทำงาน ประกอบอาชีพยุคใหม่ เช่น e-commerce  นอกจากนี้ ในเรื่องการดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย ทั้งจาก การจมน้ำ ยาเสพติด หรือท้องก่อนวัยอันควร ฯลฯ  จึงทบทวนหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมให้เข้ากับเหตุการณ์และเป้าหมายในการพัฒนาพลเมืองของประเทศ  ครูบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น บุคคลที่มีความรู้ในเรื่องนั้น หรือการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งถ้าสถานศึกษายึดเด็กเป็นสำคัญก็ต้องปรับตัวให้ทัน ให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องที่เขาต้องใช้ในอนาคต สิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กทุกคนมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีระบบคัดกรองนักเรียนเพื่อรู้จักนักเรียนรายบุคคล เพื่อดูแลช่วยเหลือพัฒนาเด็กในทักษะที่จำเป็นทุกด้าน และตรงกับศักยภาพของแต่ละบุคคล

……..หลังจากนั้น นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางมามอบนโยบาย แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้ฝากหลัก ๓ ข้อ คือ ๑. ตื่น ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่วันนี้ทุกคนต้องตื่น เพื่อจะให้รู้ว่าควรต้องทำอะไร ๒. How to  จะทำอะไร จะทำอย่างไร ทำอะไรก็ได้ที่จะเกิดผลดีต่อการพัฒนาเด็ก ๓.ทำทุกอย่างด้วยใจ  ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเริ่มทำทันทีตั้งแต่วันแรกที่เปิดเรียน

……..การประชุมในครั้งนี้ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะเพื่อนครู โดยทบทวนการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ซึ่งได้จัดทำขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมกับนำเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจากโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งยึดหลักสำคัญคือ ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการครูได้นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนานักเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต่อไป

 

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

คลิก เพื่อรับชม VTR เลขาธิการ กพฐ. พบครู สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑