เมื่อวันที่15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติยศ ผู้่บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 Function Bas องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base องค์ประกอบที่ 3 Area Base องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base องค์ประกอบที่ 5 Potential Base  และตัวชี้วัดประเมินผู้บริหาร จำนวน 10 ประเด็น ซึ่ง สพฐ.จัดขึ้นเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำาเนินการรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน