เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูฝ่ายวิชาการนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านสวายสอ “ประชาบูรณะ” อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด