เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูฝ่ายวิชาการในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนบ้านตูบช้าง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ