เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับฟังการประชุมทางไกล รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  ซึ่งในพุธนี้มีประเด็นที่สำคัญ คือ

  1. ศาสตร์พระราชา – เรื่องความสอดคล้องระหว่างบทเพลงพระราชนิพนธ์กับศาสตร์พระราชา
  2. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู – ชอบคุณผู้บริหารทุกระดับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) สูงขึ้น
  3. การแจ้งข้อราชการจาก สพฐ. – การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางไปทัศนศึกษาของนักเรียน ขอให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบ/แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  และการพัฒนาความเป็นคนดี มีคุณธรรมของนักเรียน ให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุข

หลังจากรับฟังประชุมทางไกลแล้ว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารในสำนักงานทุกวันพุธ เพื่อประสานข้อราชการระหว่างกลุ่ม/หน่วย เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารสำนักงานเป็นประจำด้วย  โดยในสัปดาห์นี้ ได้มีหัวข้อเกี่ยวกับการออกตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน  การแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา การบรรจุแต่งตั้งและพัฒนาครูบรรจุใหม่  การรายงานผลการทอดสอบทางการศึกษา O-NET และการทบทวนการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ ฯลฯ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพกิจกรรม